Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Gezond en veilig doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd

Oudere werknemers brengen veel kennis en ervaring met zich mee. Juist met het oog op de vergrijzing en het tekort dat binnenkort op de arbeidsmarkt zal ontstaan is het zaak dat werknemers – voor wie dat mogelijk is – zo lang mogelijk doorwerken.

Ouderen optimaal inzetten 
Voor alle werknemers, en zeker voor oudere werknemers, is het van belang er op te letten dat de werkbelasting aansluit op wat de werknemer aan kan. Als het werk te zwaar dreigt te worden, moet gekeken worden of de werkinhoud of -organisatie aangepast kan worden. Bij tijdig ingrijpen kan vaak voorkomen worden dat een werknemer zich ziek meldt of zelfs moet stoppen met werken.

Oudere werknemers die hun werk te zwaar vinden, hebben vaak te maken met:

  • hoge tijdsdruk, in combinatie met weinig regelmogelijkheden;
  • zware fysieke belasting (rug-, knie-, heupbelasting);
  • zich snel ontwikkelende technologie;
  • onregelmatige diensten of ploegendienstverband.

Om vroegtijdige uitval te voorkomen is het zeker bij functies met deze elementen van belang om tijdig te zoeken naar - en werknemers voor te bereiden op - alternatieve taken en functies. Met speciale onderzoeken (bijvoorbeeld door Periodiek Medisch Onderzoek) kan onderzocht worden of een werknemer nog in staat is om het werk goed en veilig uit te voeren.

Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden

Goede arbeidsomstandigheden kunnen veel bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers. Wanneer er op de eigen situatie afgestemde voorwaarden worden gecreëerd, zullen werknemers langer en productiever kunnen werken.

Voorbeelden zijn:

  • taakroulatie;
  • inzet van hulpmiddelen om fysieke belasting te verminderen;
  • meer invloed op de werkdruk;
  • samenwerken bij zware klussen.

Seniorendagen

Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn er verschillende mogelijkheden. Het meest bekend zijn de 'ontziemaatregelen' zoals extra vrije dagen voor oudere werknemers. Deze 'seniorendagen' kunnen in strijd zijn met het verboden onderscheid naar leeftijd. Onderscheid naar leeftijd is alleen toegestaan als het doel van dat onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Door in een cao aan alle oudere werknemers seniorendagen toe te kennen, ontbreekt vaak het objectief gerechtvaardigde doel. Dat mag dan dus niet. In steeds meer cao's worden deze seniorendagen dan ook afgeschaft.

In plaats van de ontzie maatregelen kunnen in de cao nieuwe maatregelen worden vastgelegd die de inzetbaarheid bevorderen, bijvoorbeeld levensfasebewust personeelsbeleid, scholing of aanpassing van arbeidstijden voor ouderen. In veel organisaties waar oudere werknemers langer doorwerken, ligt het accent niet zozeer op de leeftijd maar op de belastbaarheid en individuele wensen van de werknemer omdat dan wel sprake is van een objectief gerechtvaardigd doel.

Bron: PenO Actueel

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by