Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Algemene Voorwaarden: better safe than sorry

11 December 2013

Algemene voorwaarden. Bijna alle ondernemers hanteren ze, maar vaak niet op de juiste wijze. Dit leidt in de praktijk tot vervelende consequenties, wanneer een geschil ontstaat waarbij de ondernemer zich op de inhoud van zijn algemene voorwaarden wil beroepen. De wederpartij kan namelijk de algemene voorwaarden vernietigen, als deze vooraf niet op de juiste manier zijn overhandigd of indien de inhoud onredelijk bezwarend is. U dient hier goed op bedacht te zijn.

In juridische terminologie dient de ondernemer de algemene voorwaarden op de juiste manier ‘ter hand te stellen’. Wordt dit verzuimd, heeft dit als gevolg dat – indien de algemene voorwaarden vernietigd worden - de inhoud van de algemene voorwaarden van meet af aan niet op de overeenkomst van toepassing zijn geweest. De wederpartij hoeft de algemene voorwaarden niet daadwerkelijk te lezen. Bepalend is of de wederpartij in de positie is gebracht om van deze algemene voorwaarden vooraf kennis te nemen.

Er zijn drie verschillende soorten regels betreffende de terhandstelling van de algemene voorwaarden. In de eerste situatie komt de overeenkomst niet tot stand langs de elektronische weg (offline) en verricht uw onderneming geen diensten. In de tweede situatie komt de overeenkomst tot stand langs elektronische weg (online). In de derde situatie komt u overeenkomst offline of online tot stand en verricht uw onderneming uitsluitend diensten. Ik zal mij in deze column beperken tot de eerste situatie.

De wetgever geeft een aantal limitatieve mogelijkheden om algemene voorwaarden ter hand te stellen bij het sluiten van de offline overeenkomst van een onderneming die geen diensten verricht. Ik raad u aan, indien mogelijk, altijd de algemene voorwaarden bij uw offerte mee te sturen. Verzendt u uw offerte per e-mail, stuurt u dan altijd als bijlage de algemene voorwaarden mee. U heeft dan bewijs dat de algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. Het is ook mogelijk om de algemene voorwaarden als pdf-bestand – zodat deze gemakkelijk kunnen worden opgeslagen – op uw website te plaatsen, en een verwijzing op te nemen in de offerte. Let dan wel op: uw wederpartij moet uitdrukkelijk instemmen met terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden via de website. Dit kan door uw wederpartij te laten tekenen voor akkoord met de elektronische terbeschikkingstelling.

Zodra zich een probleem voordoet verwijzen bedrijven vaak naar hun eigen algemene voorwaarden, waarin bijvoorbeeld de beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Hopelijk laat u zich niet zo snel met een dit spreekwoordelijke kluitje, het riet in sturen. U weet nu dat er meer voor nodig is om algemene voorwaarden daadwerkelijk van toepassing te laten zijn.

Naast een goede formulering van uw algemene voorwaarden, specifiek toegespitst op uw onderneming, is het dus van groot belang dat de algemene voorwaarden op juiste wijze worden geopenbaard aan de wederpartij. Bos Van der Burg advocaten is daarbij graag van dienst. Immers, better safe than sorry.

Algemene Voorwaarden: better safe than sorry (88.4 KB)

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.