Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Ontruiming voorkomen ondanks ontruimingsvonnis?

19 February 2017

Het gebeurt helaas vaak dat in een kort geding de ontruiming van een woning of bedrijfsruimte wordt gevorderd. Indien de ontruiming wordt toegewezen, dan wordt dit vonnis meestal ook ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dit houdt in dat de verhuurder de ontruiming mag doorzetten, ondanks dat de huurder nog in hoger beroep kan gaan. Als het vonnis tot ontruiming is uitgesproken, is het lastig om de executie van het vonnis te laten schorsen. In een recent arrest van het gerechtshof Den Bosch wordt nogmaals besproken onder welke voorwaarden schorsing van een ontruimingsvonnis mogelijk is.

Hoofdregel: verhuurder mag ontruimen

Het gerechtshof stelt allereerst “dat een partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis heeft verkregen in beginsel bevoegd is dat vonnis te executeren, ook indien tegen dat vonnis hoger beroep is ingesteld en bij tenuitvoerlegging een onomkeerbare situatie dreigt te ontstaan.” De lat wordt direct hoog gelegd; het enkele feit dat de consequenties voor de ontruiming zeer verstrekkend zijn, doet niet af aan het recht van de verhuurder om te mogen ontruimen.

Misbruik van recht: feitelijke of juridische misslag

Het gerechtshof stelt verder dat voor de toewijzing van de schorsing tot ontruiming, er sprake moet zijn van ‘misbruik van recht’. Er kan sprake zijn van misbruik van recht, indien het ontruimingsvonnis berust op een zogenaamde ‘juridische of feitelijke misslag’. Van een juridische of feitelijke misslag is volgens het gerechtshof slechts sprake indien deze misslag evident, direct duidelijk en redelijkerwijs niet voor discussie vatbaar is.

Misbruik van recht: nieuwe omstandigheden

Er kan ook sprake zijn van misbruik van recht indien een afweging van de belangen van partijen in het licht van nieuwe omstandigheden daartoe aanleiding geeft. Deze ‘nieuwe omstandigheden’ mogen geen omstandigheden zijn die reeds aanwezig waren tijdens de eerste procedure, maar die door partijen niet eerder zijn aangevoerd.

Huurachterstand ingelopen: toch ontruimen?

Een voorbeeld is het argument dat er inmiddels geen huurachterstand meer is. Dit kan een nieuwe omstandigheid zijn, maar dit betekent nog niet dat het ontruimingsvonnis daardoor niet meer uitgevoerd mag worden. Een vordering tot ontruiming kan immers ook worden toegewezen vanwege eerdere herhaalde te late betalingen van de huurpenningen door een huurder, aldus het gerechtshof.

Uitspraak gerechtshof

De huurder van een horecabedrijfsruimte had in deze zaak aangegeven dat het doorzetten van de ontruiming tot een onomkeerbare situatie zou leiden en een noodtoestand voor hem tot gevolg zou hebben: hij zou op straat komen te staan, zijn inkomstenbron zou komen te vervallen en hij zou enorme pensioenschade lijden. Toch waren al deze argumenten onvoldoende voor het hof om tot een ander oordeel dan de rechtbank te komen: de ontruiming mocht worden doorgezet.

Deze zaak is typerend voor de huidige lijn van de rechtspraak; slechts zeer zelden wordt een ontruimingsvonnis geschorst. Uiteraard is geen enkele zaak exact hetzelfde en zal het gerechtshof in hoger beroep alle omstandigheden van het geval meewegen. U dient in ieder geval goede argumenten aan te dragen. De advocaten van Bos Van der Burg kunnen u adviseren over de kansen van een procedure, bij de rechtbank of in hoger beroep, om een eventuele ontruiming alsnog te voorkomen.

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.