Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Wat is conservatoir beslag?

In uw lopende strafzaak is beslag gelegd op één of meer voorwerpen. Dit beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv dan wel artikel 94 a Sv. Op het document dat u heeft ontvangen, staat vermeld op grond van welk artikel er beslag is gelegd.

Beslag op grond van artikel 94 a Sv betreft conservatoir beslag. Conservatoir beslag wordt gelegd, ter zekerheid van verhaal voor een op te leggen geldboete, schadevergoedingsmaatregel en/of ontnemingsmaatregel wegens wederrechtelijk verkregen voordeel.

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen over conservatoir beslag dat in de volgende categorieën ingedeeld is:

- vervreemden

- zekerheidstelling

- teruggave

- overig

 

Wat is conservatoir beslag?

Beslag ter zekerheid van verhaal voor een op te leggen geldboete, schadevergoedingsmaatregel en/of ontnemingsmaatregel wegens wederrechtelijk verkregen voordeel.

artikel 94 of 94 a wetboek van strafvordering

 

Wat is vervreemden?

Vervreemden bij conservatoir beslag betekent verkopen. Op basis van artikel 117 wetboek van strafvordering worden in beslag genomen voorwerpen in beginsel zo spoedig mogelijk verkocht wanneer:

  • het voorwerp niet geschikt is voor opslag, of
  • de bewaarkosten van het voorwerp niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het voorwerp, of
  • het voorwerp vervangbaar is en de waarde ervan eenvoudig kan worden bepaald.

Na verkoop rust het conservatoir beslag niet meer op het voorwerp, maar op de opbrengst van de verkoop (vervreemdingsopbrengst)

 

Mag het OM zonder vooraankondiging of toestemming van de rechter in beslag genomen voorwerpen verkopen (vervreemden)?

Ja. Het OM kan direct na de inbeslagname de voorwerpen die aan waardedaling onderhevig zijn vervreemden (verkopen)

zie ook artikel 117 wetboek van strafvordering

 

Ik heb een klaagschrift ingediend tegen de inbeslagname van mijn voorwerpen en toch zijn deze vervreemd (verkocht). Mag dit?

Ja, dit mag. De Hoge Raad (HR 2 maart 1999, NJ 1999, 416) heeft bepaald dat ingediende klaagschriften geen schorsende werking hebben op een vervreemding.

 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de hoogte van de vervreemdingsopbrengst.

Wanneer u het niet eens bent met de vervreemdingsopbrengst en/of de taxatiewaarden, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk indienen bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ). DRZ is verantwoordelijk voor verkoop en taxaties.

E-mail: roerendezaken@domeinen.org
Postadres: Domeinen Roerende Zaken
Postbus 9043, 7300 GD  Apeldoorn

 

Wat is een zekerheidstelling?

Een zekerheidstelling is het betalen van een afgesproken bedrag waartegen voorwerpen terug worden gegeven. Afhankelijk van een aantal factoren kunt u in aanmerking komen om tegen een vastgesteld bedrag een zekerheidstelling (art. 118a Sv) te betalen. Door het betalen van een zekerheidstelling rust het conservatoir beslag niet meer op de voorwerpen waarvoor een zekerheidstelling is voldaan, maar op het betaalde bedrag.

 

Hoe kan ik een verzoek tot zekerheidstelling indienen?

Om een zekerheidstelling aan te vragen, kunt u uw verzoek indienen bij:
E-mail: lba-beheerders@om.nl
Postadres: Functioneel Parket, Postbus 837, 8901 BP  Leeuwarden

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welk parketnummer het gaat en voor welke voorwerpen u een zekerheidstelling wenst. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

 

Wie beslist of mijn verzoek tot zekerheidstelling wordt gehonoreerd?

Na het indienen van een schriftelijk verzoek tot zekerheidstellen, overlegt het Functioneel Parket met de betrokken officier van justitie of een zekerheidstelling in uw zaak mogelijk is.

 

Hoe kan ik de zekerheidstelling betalen?

Als uw verzoek tot zekerheidstelling gehonoreerd wordt, dan zal hetFunctioneel Parket schriftelijk de bankgegevens aan u doorgeven waar het geld naar kan worden overgemaakt. Betalen in termijnen is niet mogelijk.

 

Wat gebeurt er als ik de zekerheidstelling niet betaal?

Indien de aangeboden zekerheidstelling niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt voldaan, gaat het Functioneel Parket alsnog over tot vervreemden (verkopen). (zie ook: art 117 Sv)

 

Wat is de procedure nadat ik de zekerheidstelling heb betaald?

Wanneer uw betaling op de bankrekening van het Functioneel Parket staat bijgeschreven, verstuurt het Functioneel Parket de opdracht tot teruggave aan de bewaarder. De bewaarder zal u vervolgens schriftelijk berichten voor de verdere afhandeling van de teruggave.

 

Wat is de procedure als ik voorwerpen terug krijg?

Nadat het Functioneel Parket de opdracht tot teruggave heeft ontvangen, verstuurt het Functioneel Parket de opdracht tot teruggave aan de bewaarder. De bewaarder zal u vervolgens schriftelijk berichten voor de verdere afhandeling van de teruggave.

 

Wat is de procedure als ik gelden terug krijg?

Nadat het Functioneel Parket het bericht heeft gekregen dat er gelden terug mogen worden gegeven,  wordt er geverifieerd of er derdenbeslag is gelegd, en of er geen verdere bijzonderheden zijn die de teruggave in de weg staan. Wanneer uw rekeningnummer nog niet bij ons bekend is, ontvangt u een brief waarin wij u vragen om uw bankgegevens en een kopie van uw legitimatiebewijs toe te sturen. Nadat wij deze gegevens van u hebben ontvangen, zal de financiële administratie de teruggave verwerken.

 

Wanneer kan ik het geld op mijn rekening verwachten?

Na ontvangst van bovengenoemde gegevens, heeft de financiële administratie circa tien tot vijftien werkdagen nodig om het geld naar uw rekening over te maken. In sommige gevallen kan deze termijn afwijken. Staat het geld na vier weken na het insturen van uw bankgegevens nog niet op uw rekening, neem dan contact op met het Functioneel Parket. De contactgegevens vindt u onderaan.

 

Wordt er rente berekend over de gelden die ik terug krijg?

Ja, u ontvangt wettelijke rente. De vergoeding wordt berekend over de periode van de dag van de inbeslagneming (contant geld), van de vervreemding van het voorwerp (verkoop) of van de ontvangst van de zekerheidstelling tot aan de dag van de teruggave.

Het Functioneel Parket kan de hoogte van de wettelijke rente niet bepalen, deze wordt berekend door de financiële administratie.

 

Ik ben het niet eens met de beslaglegging. Wat kan ik hiertegen doen?

Belanghebbenden kunnen zo spoedig mogelijk na beslaglegging schriftelijk een klaagschrift indienen bij het parket dat de desbetreffende zaak in behandeling heeft. In het ondertekende klaagschrift moet het parketnummer en het gemotiveerde bezwaar kenbaar worden gemaakt. Zie ook art. 552 Sv

 

Hoe kan ik mijn auto schorsen?

Na inbeslagname van uw voertuig kunt u de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en geldige APK-plicht stopzetten. U doet dit door uw voertuig te schorsen via www.rdw.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD-code nodig.

 

Er is conservatoir beslag gelegd op mijn onroerend registergoed (bijvoorbeeld: woning). Ik ben voornemens om het onroerend registergoed te verkopen. Wat moet ik doen?

U dient het Functioneel Parket te benaderen met een verzoek tot royement van het conservatoir beslag (artikel 94a Sv), rustende op uw onroerend registergoed. Voordat er een beslissing over uw verzoek kan worden genomen, moeten onderstaande gegevens bij het Functioneel Parketbekend zijn:

  • recent taxatierapport van onroerend goed;
  • conceptafrekening van de transporterende notaris;
  • personalia van de kopende partij.

 

Deze informatie kunt u onder vermelding van het parketnummer sturen naar:

E-mail:       lba-beheerders@om.nl
Postadres: Functioneel Parket, Postbus 837, 8901 BP  Leeuwarden.
Na aanlevering van deze gegevens, zal na overleg met de officier van justitie het standpunt van het Openbaar Ministerie aan u kenbaar worden gemaakt.

 

Voor al uw overige vragen kunt u bellen of mailen met het Functioneel Parket. Natuurlijk kunt u bij onduidelijkheden ook altijd uw advocaatraadplegen.

E-mail:        lba-administratie@om.nl
Telefoon:   088-699 2430
Postadres: Functioneel Parket, Postbus 837, 8901 BP  Leeuwarden.

Bron: Openbaar Ministerie

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by