Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Verjaring en stuiting van een vordering op een opgeheven vennootschap

9 november 2017

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad in een arrest duidelijkheid gegeven over de stuiting en verjaring van een vordering op een vennootschap die na faillissement opgehouden is te bestaan.

In deze zaak had de Rabobank een financieringsovereenkomst gesloten met Horeca Concept Building B.V.. De bestuurder van deze B.V. had zich in deze zaak voor deze financieringsovereenkomst borg gesteld tot een maximum van € 100.000,-. Het faillissement van Horeca Concept Building B.V. werd uitgesproken en de vennootschap werd opgeheven wegens een gebrek aan baten. Dit houdt in dat de vennootschap ophoudt te bestaan. Nadat de vennootschap was opgeheven vordert Rabobank uit hoofde van de overeenkomst van borgtocht veroordeling van de bestuurder tot betaling van € 100.000. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat de vordering op de vennootschap op grond van artikel 7:853 BW, de borgtocht, teniet is gegaan.

Borgtocht

Artikel 7:853 BW bepaalt het volgende: “Door voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van de verbintenis van de hoofdschuldenaar, gaat de borgtocht teniet.” De gedachte achter deze regeling is dat het niet redelijk zou zijn als de schuldeiser de borg kan aanspreken, terwijl de vordering van de schuldeiser inmiddels verjaart is. Een beroep op artikel 7:853 BW slaagt om die reden slechts wanneer de vordering van de schuldeiser verjaart is.

Oordeel rechtbank en gerechtshof

De rechtbank en het gerechtshof oordelen dat de vordering op de B.V. niet was verjaard en daardoor de borgtocht ook niet was geëindigd. In deze zaak verzocht de advocaat van de borg daarom de Hoge Raad de vraag te beantwoorden, of de vordering van de Rabobank op de vennootschap inmiddels verjaart was, nu de verjaring niet tijdig is gestuit.

Verjaring van een vordering op een opgeheven vennootschap

In deze zaak werd de vennootschap opgeheven en hield daarmee op te bestaan. Indien na het tijdstip waarop de vennootschap is opgehouden te bestaan, nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, dan kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen (artikel 2:23c lid 1 BW). In dat geval zal de vennootschap ter afwikkeling van de heropende vereffening herleven. Om te voorkomen dat een dergelijke mogelijkheid tot verhaal verloren zou gaan door verjaring van de vordering, biedt artikel 2:23c lid 2 BW een verlengingsgrond zoals bedoeld in artikel 3:320 BW aan. Deze verlengingsgrond houdt in dat een lopende verjaringstermijn in elk geval niet afloopt zolang de vereffening van de vennootschap niet is heropend.

Is stuiting van de verjaringstermijn nodig?

De Hoge Raad oordeelt om bovengenoemde reden dat een lopende verjaringstermijn in elk geval niet afloopt zolang de vereffening van de rechtspersoon niet is heropend. Een verjaringstermijn hoeft dus ook niet gestuit te worden tijdens de periode dat de vennootschap niet meer bestaat. De verjaringstermijn van de vordering van Rabobank op Horeca Concept Building B.V. liep dus niet af zolang de vereffening niet is heropend. De Rabobank kon met succes haar vordering op de borg verhalen.

Heeft u een vraag over de verjaring of stuiting van uw vordering op een wederpartij? Heeft u nog een vordering in de kast liggen die u wenst te innen? Neem dan gerust contact op met onze incasso advocaten. De advocaten van Bos Van der Burg zijn gespecialiseerd in het verbintenissenrecht. Bij geschillen over verjaring kunnen we als advocaat uw belangen behartigen. Neem contact op via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Cindy Luiten

Advocaat