Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

News

Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte

Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.

Voorstel partneralimentatie: geen afspraken in huwelijkse voorwaarden

Partneralimentatie moet niet langer twaalf, maar vijf jaar gelden. Dat blijkt uit schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Verder is ervoor gekozen dat afspraken maken over partneralimentatie - over bijvoorbeeld de duur - in huwelijkse voorwaarden niet mogelijk is.

Notarissen passeren minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal huwelijkse voorwaarden dat echtparen bij de notaris afsluiten, neemt af. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent minder huwelijkse voorwaarden gepasseerd dan dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de factsheet Akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie .

EU-parlement stemt in met wet voor tijdelijke medewerkers

Het Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Die krijgen het recht op hetzelfde loon bij gelijk werk als de collega’s in het gastland.

Spotgoedkoop in monumentale panden wonen is er straks niet meer bij

Huren voor de prijs van een sociale huurwoning én toch in een monumentaal complex wonen. Dat kan nog in Nederland, maar voor hoelang? Woningcorporaties willen namelijk vaak van de gebouwen af.

Hoe voorkom je als zzp'er dat iedereen je adres en telefoonnummer googlet

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de Kamer van Koophandel mogelijk de wet overtreedt door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. De organisaties gaan daarover in gesprek, en dat kan goed nieuws zijn voor ondernemers. Die hebben nu maar weinig middelen om hun privacy te beschermen.

Raad van State kritisch over linkse wet gelijke betaling payrollers

De Raad van State is kritisch over het initiatiefwetsvoorstel van de linkse partijen om de positie van de payrollers te verbeteren. Het hoogste adviesorgaan van de regering noemt de wet van GroenLinks, de SP en de PvdA ontoereikend, complex en kostenverhogend.

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht

Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. Ook de Europese wetgever laat zich op dit terrein niet onbetuigd. In het kader van een nauwere samenwerking binnen de Europese Unie dient vanaf volgend jaar de Huwelijksvermogensrechtverordening te worden toegepast. Deze verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende situa...

GCV adviseert over voorontwerp implementatiewet aandeelhouders­betrokkenheid

Bepalingen uit de Europese richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders moeten niet worden uitgebreid met extra nationale regels. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie adviseert de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid om dit zogenoemde gold plating te voorkomen.

In jaren gingen er niet zo weinig bedrijven failliet als in 2017

Het aantal bedrijven dat gedwongen de deuren moet sluiten vanwege een faillissement daalt hard. In 2017 werden 3290 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Ter vergelijking, tijdens de crisis in 2013 gingen meer dan 8000 zaken failliet.

Volledig cursusgeld verschuldigd bij annulering?

Bij de beoordeling van de vraag of een annuleringsbeding in een overeenkomst van opdracht onredelijk bezwarend is, kan – ook wanneer dit artikel niet rechtstreeks van toepassing is – aansluiting worden gezocht bij art. 7:411 BW.

Huwelijkse regels op de schop, 'golddiggers' hebben het nakijken

Na bijna twee eeuwen komt er een einde aan de huidige huwelijksregels. Per 1 januari trouwen stellen niet meer standaard in totale gemeenschap van goederen.

Dit doet het nieuwe kabinet voor flexwerker, zzp'er en het kleine bedrijf

Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarkt moderniseren. Veel flexwerkers, zzp'ers en mensen met een klein bedrijf hadden het de afgelopen jaren zwaar vanwege ingewikkelde of belastende wetgeving.

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarvan deel uitmakende nalatenschap

De verdeling van een nalatenschap is een rechtshandeling van de gezamenlijke erfgenamen die tot levering verplicht.

Aansprakelijkheid materieel werkgever bij onrechtmatige daad doorgeleende werknemer

Indien een partij op grond van art. 6:170 lid 1 BW wordt aangesproken voor een fout van een ondergeschikte, dient de rechter – nu de werknemer in die procedure zelf geen partij is – de onrechtmatigheid van zijn handelen te beoordelen als ware de aansprakelijkheid van de werknemer zelf in het geding.

'Formatie-partijen schuiven heikele ouderschapskwestie door'

CDA, VVD, D66 en CU hebben in het formatieoverleg voorlopig afgesproken geen beslissingen te nemen over de kwestie van het meervoudig ouderschap, schrijft het AD.

Mondeling verzoek tot wijziging partneralimentatie over het hoofd gezien

Het hof heeft de bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot nihil stelling van de partneralimentatie ten onrechte de minder verstrekkende stelling van de man, dat de behoeftigheid van de vrouw is afgenomen, over het hoofd gezien.

Werken met regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes

Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij 1 rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt uit experimenten bij de rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam.

Kabinet wil betere bescherming bedrijven bij overnames

Het kabinet wil bedrijven beter beschermen tegen vijandige overnames, schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een wettelijke bedenktijd van een jaar invoeren.

Adviesrecht ondernemingsraad geldt in beginsel ook in faillissement

De curator moet zorgdragen voor het naleven van de voorschriften van de Wet op de ondernemingsraden tijdens een faillissement. Het adviesrecht van de ondernemingsraad ziet in faillissement in beginsel niet op de verkoop van goederen of het opzeggen van arbeidsovereenkomsten op de voet van art. 176 en art. 40 Fw, omdat deze handelingen van de curator gericht zijn op een afwikkeling van het faill...

Raad: Kindgebonden budget geen inkomen

Het bedrag aan partneralimentatie mag niet worden verlaagd omdat een ouder al kindgebonden budget ontvangt. Het budget mag de onderhoudsbijdrage voor de ex-partner niet beïnvloeden.

Hoogte van de billijke vergoeding: eindelijk richtlijnen?

Al sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid houdt de billijke vergoeding de gemoederen bezig. De afgelopen twee jaar is nader uitgekristalliseerd welke situaties aanleiding geven voor toekenning van een billijke vergoeding en is ook de aanvankelijke onduidelijkheid tussen de billijke vergoedingen die op diverse plaatsen in de wet zijn verankerd opgehelderd.

Aanspraak verkoopmakelaar op courtage na ontbinding koopovereenkomst

Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen.

Maatstaf arbeid bij ziekmelding na eerstejaars ZW-beoordeling

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 maart 2017 dat de maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een eerstejaars ZW-beoordeling , als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, gangbare arbeid is, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb.

Tweede Kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven

Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen.

Banken rekenden te hoge boetes voor oversluiten hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten bevestigt dat banken zich niet altijd houden aan de maximale boete die ze mogen rekenen bij klanten die hun hypotheek vervroegd aflossen.

Thuiskopieheffing compenseert niet voor schade door illegale downloads

De thuiskopieheffing is niet bedoeld om het nadeel te compenseren van kopieën uit illegale bron.

Kabinet gaat aan de slag met mkb-toets

Het kabinet gaat een speciale mkb-toets uitwerken die het makkelijker moet maken om voor kleine bedrijven om te voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen.

Kwart minder ontslagen via rechter of UWV in 2015

In 2015 zijn ruim 23.000 mensen ontslagen via het UWV of de kantonrechter, ongeveer een kwart minder dan in het voorgaande jaar.

WSNP: ontvankelijkheid en verwijtbaarheid i.v.m. curatele

Voor een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt.

Bij vaststelling alimentatie voor jongmeerderjarige is behoeftigheid geen vereiste

Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levenshoud kon voorzien.

Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hu...

Sinds Wet DBA nauwelijks nog modelcontracten

Opdrachtgevers werken sinds de Wet DBA nauwelijks nog met modelovereenkomsten voor zzp’ers. Een op de tien wil het werken met zzp’ers vervangen door andere inhuurmogelijkheden als payrolling.

Tweede Kamer: ‘Wet DBA werkt schijnzelfstandigheid in de hand’

Staatssecretaris Wiebes kreeg afgelopen week veel kritiek te verduren tijdens het debat over de uitvoering van de Wet DBA. CDA, PVV, PvdA en de ChristenUnie stelden vast dat de wet schijnzelfstandigheid niet oplost, maar mogelijk zelfs in de hand werkt. Diverse moties werden ingediend om de wet te veranderen, waarvan Wiebes het merendeel heeft ontraden.

Recht op transitievergoeding bij pensioen?

Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding.

Van der Steur wil meer supersnelrecht

Minister Van der Steur wil vaker gebruikmaken van supersnelrecht. Met die manier van snelrecht kunnen verdachten van een strafbaar feit binnen een paar dagen worden berecht. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Rekentool voor minimumloon

Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers.

Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken.

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag

Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een dringende reden was.

Insolventierecht Verpanding van voorwaardelijk eigendom

Iedere ondernemer komt het wel eens tegen. Er worden zaken ingekocht bij een leverancier, maar de koopprijs wordt niet meteen betaald. De leverancier bedingt dan vaak een eigendomsvoorbehoud: de eigendom van de geleverde zaken wordt voorbehouden door de leverancier totdat de koopprijs in haar geheel is voldaan.

53-jarige krijgt geen nieuw contract. Leeftijdsdiscriminatie?

Een opleidingsinstituut wil het personeelsbestand verjongen en verlengt het contract van een 53-jarige werkneemster niet. Is dat leeftijdsdiscriminatie of beleidsvrijheid?

Minister in gesprek over ontslagvergoeding

Rechters lijken soms een ontslagaanvraag van een werkgever af te wijzen omdat ze de ontslagvergoeding te laag vinden. Dat is niet de bedoeling, aldus minister Lodewijk Asscher . Hij gaat hierover in gesprek met de rechters.

Cybercriminaliteit: weinig aangiftes, lage pakkans, milde straffen

Hoewel cybercrime inmiddels een alledaags verschijnsel is geworden, is de aanpak daarvan onder de maat. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een risicoanalyse.

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator

De zogenoemde stille curator heeft vanaf 21 juni een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet .

Asscher schrapt minimumjeugdloon vanaf 21 jaar

Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar, want "volwassenen verdienen een volwassen loon", aldus de bewindsman.

Bestuursrechter moet meer bevoegdheden krijgen

De rechter moet meer bevoegdheden krijgen om beleid van gemeenten te kunnen toetsen. Dit zou tegenwicht bieden aan de huidige praktijk waarin gemeenten steeds meer vrijheid krijgen om zelf sociaal beleid te ontwikkelen.

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Hiermee willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven.

Arbeidsconflict reden voor vertrek

Eén op de vijf werknemers vertrekt bij zijn werkgever op het moment dat er een arbeidsconflict op de werkvloer ontstaat. En de Nederlandse man heeft bijna twee keer zo vaak een arbeidsconflict dan de Nederlandse vrouw, blijkt uit het rechtsbijstandsonderzoek van Nationale Nederlanden.

Eerste Kamer steunt aanpak faillissementsfraude

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Eerste Kamer stemde in met de wetsvoorstellen civielrechtelijk bestuursverbod en herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

Bedenktijd vervalt na bedenking

Op welk moment gaat de bedenktijd lopen bij een vaststellingsovereenkomst? De rechter oordeelde dat een steigerbouwer door na het inroepen van zijn bedenkrecht alsnog te berusten in een vaststellingsovereenkomst, een tweede vaststellingsovereenkomst aanging. En voor een tweede overeenkomst geldt geen bedenktijd.

Al veel kritiek op nieuwe klokkenluiderswet

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen. Deze zal waarschijnlijk op 1 juli 2016 ingaan. De wet moet het makkelijker maken om misstanden aan de kaak te stellen, maar advocaten zijn nog niet overtuigd dat dit gaat werken.

Kantonrechters wijzen ontslagverzoeken vaker af

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van werkgevers af. Die voorlopige conclusie legt kantonrechter Wim Wetzels, voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, morgen op tafel tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Verschuldigde griffierechten bij faillissement VOF en vennoten

Bij de indiening van een verzoek tot faillissement van een vennootschap onder firma en de vennoten van die VOF, is griffierecht verschuldigd voor zowel de VOF als de vennoten afzonderlijk.

Insolventierecht Bestuurder niet aansprakelijk ondanks te late deponering jaarrekening

Een curator heeft niet alleen het beheer en de vereffening van de failliete boedel als taak, maar bestudeert ook de boekhouding van de gefailleerde en voert een onderzoek uit naar de oorzaken van het faillissement.

Leg loonafspraak zzp’er vast in cao

Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer, blijkt uit cijfers van CBS. Vakbond CNV vindt dat zzp’ers beschermd moeten worden door afspraken in de cao.

Senaat akkoord met digitale processtukken

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Digitale processtukken Strafvordering U verlaat Rechtspraak.nl . Door wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten krijgt het gebruik van digitale processtukken in het strafproces een wettelijke basis. Hiermee komt het volledig digitaal werken binnen de strafrechtketen een stap dichterbij.

Gezond en veilig doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd

Oudere werknemers brengen veel kennis en ervaring met zich mee. Juist met het oog op de vergrijzing en het tekort dat binnenkort op de arbeidsmarkt zal ontstaan is het zaak dat werknemers – voor wie dat mogelijk is – zo lang mogelijk doorwerken.

Werknemer moet meer inspraak krijgen bij faillissement

De SER wil meer aandacht voor de werknemer bij een faillissement. Er gelden immers medezeggenschapregels. Maar dit lijkt iedereen te vergeten, stelt Evert Verhulp, van de Sociaal-Economische Raad. Werknemers gaan er nu vanuit geen enkele inspraak te hebben zodra een bedrijf in zwaar weer verkeert.

Vallen op werkvloer meest voorkomende arbeidsongeval

Van alle arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot een verzuim van vier dagen of meer, was onderuitgaan op de werkvloer de meest voorkomende. Daarnaast leidt ook letsel dat anderen toebrengen vaak tot verzuim.

EU: overal eerlijk proces

De EU-ministers van Justitie hebben nieuwe regels aangenomen die ervoor moeten zorgen dat verdachten in alle EU-landen een eerlijk proces krijgen. Het beginsel van het vermoeden van onschuld moeten worden gerespecteerd.

Pandrecht op gesecureerde vordering

De houder van een openbaar pandrecht op een vordering kan ook de aan deze vordering verbonden zekerheden uitwinnen.

Wijziging Arbowet: versterking positie preventiemedewerkers

Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Deze medewerkers krijgen hiermee het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.

De curator en onbetaalde proceskosten

Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor de door de boedel onbetaald en onverhaald gebleven vordering tot betaling van de proceskosten, als hij wel voor zijn eigen kosten een boedelkrediet heeft geregeld en hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden als zijn vordering wordt afgewezen?

Vergoeding bij ontbinding

Als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan dient de werknemer hiervoor te worden gecompenseerd, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. In dat geval kan de kantonrechter aan de werknemer dan ook een billijke vergoeding toekennen. Daarnaast heeft de werknemer op grond van de wet recht op...

Nieuwe wet maakt school stichten makkelijker

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs doet een wetsvoorstel die het makkelijker maakt om een school te stichten. Nieuwe concepten als de iPadscholen of kleinschalig onderwijs kunnen daardoor makkelijker opgericht worden. Oprichters hoeven alleen te bewijzen dat er vraag is naar hun onderwijs en moeten zorgen dat de kwaliteit voldoende is.

Aanzegging tijdens vakantie werknemer gewoon op tijd

Een aanzegging die tijdens de vakantie van een werknemer op zijn thuisadres binnenkomt, is op tijd en volgens de regels uitgevoerd. De werknemer had ervoor moeten zorgen dat iemand anders zijn post verzorgde.

Financieel-economisch strafrecht Eenvoudig witwassen

De reikwijdte van de Nederlandse witwaswetgeving is ruim. Wie voorwerpen verkrijgt die afkomstig zijn van enig misdrijf, is per definitie strafbaar. Dat geldt primair voor de dader van het basismisdrijf.

Nieuwe EU-regels over bedrijfsgeheimen

Ondernemingen krijgen een betere bescherming tegen openbaarmaking van onrechtmatig verkregen bedrijfsinformatie. De bescherming zal niet alleen gelden voor technologische kennis, maar ook voor klantgegevens, plannen, strategie en marktonderzoek. Claims moeten binnen zes jaar worden ingediend. Voor klokkenluiders en journalisten die vertrouwelijke informatie naar buiten brengen, gelden uitzonder...

Insolventierecht Modernisering van de faillissementsprocedure

De Faillissementswet regelt de afwikkeling van alle faillissementen, surseances en wettelijke schuldsaneringen . De huidige Faillissementswet is echter voor het grootste gedeelte een oude regeling, zo niet een stokoude regeling. Zij dateert al uit 1893, en is nodig aan modernisering toe. Natuurlijk is zij op onderdelen herhaaldelijk gewijzigd, maar van een daadwerkelijke modernisering van de fa...

Wijzigingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016

Een overzicht van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid per 1 januari 2016.

Digitale rechtszaak weer stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoeringswet die het mogelijk maakt dat rechtszaken in civiel recht en bestuursrecht volledig digitaal kunnen worden gevoerd. De zitting zelf blijft in deze wet buiten beschouwing.

Aanbevelingen voor betere rechtsbijstandverlening

Meer regie door de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket en samenvoeging van beide organisaties met behoud van hun ‘sterke merknamen’.

Advocaten hekelen arbeidswet kabinet

De nieuwe Wet werk en zekerheid die werkgevers moet bewegen om werknemers eerder in vaste dienst te nemen, werkt volgens onderzoek van Nieuwsuur onder arbeidsrechtadvocaten "averechts".

Oproep aan alimentatierechters: voeg (draagkracht-)berekening toe aan beschikking

Na in casu de draagkrachtbepaling door het hof als ontoereikend gemotiveerd te hebben bestempeld, doet de Hoge Raad de uitdrukkelijke oproep aan alle alimentatierechters om berekening als bijlage bij hun alimentatiebeschikking te voegen en, in voorkomend geval, de redenen te vermelden waarom zij afwijken van die berekening.

Rechtspraak teleurgesteld over financiële tegemoetkoming

Tevreden over het feit dat de minister van Veiligheid en Justitie de financiële problematiek heeft erkend, teleurgesteld over het bedrag dat de Rechtspraak er bij krijgt: 20 miljoen euro in 2016 en structureel 25 miljoen euro vanaf 2017.

Volledig aanbod rechtszaken blijft in 7 vestigingen

Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad blijven volwaardige rechtspraaklocaties.

Arbeidsrelatie verstoord door werkgever: geen ontbinding

De kantonrechter ontbindt een verstoorde arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een manager niet. De verstoring is grotendeels aan de werkgever te wijten. Maar eigenlijk wil de manager ook niet meer voor het bedrijf werken. Hij heeft zijn spullen al ingeleverd.

VVD en PvdA: matchfixing voorkomen met gokwet

Regeringspartijen VVD en PvdA willen strenge regels voor het via internet gokken op sportwedstrijden om te voorkomen dat wedstrijden kunnen worden gemanipuleerd.

Minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies ook nieuwe regels voor het minimumloon.

Eén op zeven werknemers heeft burn-outklachten

Zo’n 14% van de Nederlandse werknemers had in 2014 te maken met burn-outklachten. Voorbeelden van deze klachten zijn uitgeput zijn aan het einde van een werkdag of emotioneel uitgeput zijn. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Wat is conservatoir beslag?

In uw lopende strafzaak is beslag gelegd op één of meer voorwerpen. Dit beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv dan wel artikel 94 a Sv. Op het document dat u heeft ontvangen, staat vermeld op grond van welk artikel er beslag is gelegd.

Verkrijging medehuurderschap na beëindiging samenwoning

Een redelijke toepassing van art. 7:267 BW brengt mee dat de rechter de bevoegdheid heeft om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek ter verkrijging van medehuurderschap toe te wijzen ook na de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding, mits dat verzoek zo spoedig na die beëindiging is gedaan als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd.

Senaat VS akkoord met omstreden cyberwet

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag een wetsvoorstel aangenomen dat de cyberveiligheid van het land moet versterken. De wet voorziet erin dat de overheid privégegevens en geheime bedrijfsgegevens mag verzamelen als ze meent dat de veiligheid in gevaar is.

Ontslag om dringende reden, toch recht op transitievergoeding

De rechter oordeelt niet snel dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. In deze rechtszaak was dat wel het geval. Maar dat betekende nog niet dat de medewerker geen recht had op een transitievergoeding.

Bond: eisen stellen aan incassobureaus

De Consumentenbond wil dat er wettelijke toetredings- of opleidingseisen komen voor incassobureaus. Ook wil de belangenorganisatie dat de sector gecontroleerd gaat worden door een toezichthouder. Daarvoor pleit de bond in een eigen incassoplan dat dinsdag is overhandigd aan de Tweede Kamer. De PvdA en de ChristenUnie hebben de Consumentenbond al laten weten met een wetsvoorstel te komen.

Advocaat kan zich niet verschuilen achter zijn praktijk-BV

De Hoge Raad klaagt wel eens over zijn hoge werklast, maar soms draagt hij zelf nodeloos aan die last bij. Het inmiddels beruchte Spaanse Villa-arrest heeft, zoals bekend, de nodige discussie uitgelokt onder vennootschapsjuristen.

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie

Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

Ondernemers van kleine bedrijven hoeven zieke werknemers straks nog maar één jaar loon door te betalen in plaats van twee jaar. Dit geldt voor bedrijven met maximaal tien werknemers.

Werkloosheid 25-45 jaar het laagst

De werkloosheid onder 25-45 jarigen is in de afgelopen 3 maanden sneller gedaald dan de werkloosheid bij personen boven de 45 jaar, blijkt uit resultaten van het CBS.

Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang aangenomen

De Eerste Kamer is dinsdag zonder stemming akkoord gegaan met de Wet tegengaan huwelijksdwang. Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en is een uitvoering van het voornemen in het regeerakkoord om neef/nichthuwelijken te bemoeilijken.

Voorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen

Dit voorstel wijzigt een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.

Arbeidsongeschikten krijgen alsnog ingehouden vakantiedagen

Arbeidsongeschikte werknemers die voor 1 januari 2012 vakantiedagen toebedeeld kregen, zouden er te weinig hebben gehad. De Hoge Raad heeft besloten dat deze dagen alsnog vergoed moeten worden omdat dit in strijd zou zijn met een Europese richtlijn.

Werknemer mag bedrijfsbestanden naar privéadres mailen

Een werknemer die databestanden van zijn werkgever naar zijn privémailadres stuurde, heeft niet onrechtmatig gehandeld. De werkgever had geen bedrijfsbeleid of regels over de omgang met digitale bedrijfsbestanden. En er is ook geen ongeschreven regel die het sturen van bedrijfsbestanden naar een privéadres verbiedt.

Al na paar maanden reparatie WW

De recent vernieuwde regels voor de ww gaan al weer deels op de schop. Minister Asscher kondigt aan dat hij ongewenste effecten gaat repareren.

Rechters in verzet tegen tweederangs rechtbanken

Rechtsprekend en politiek Nederland verzet zich fors tegen het uitkleden van de rechtbanken Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Rechters in Alkmaar gingen vrijdag in toga de straat op om te protesteren tegen het besluit om in de zeven rechtbanken nog slechts kleine zaken af te handelen.

Wet aanpak schijnconstructies: de regels per 2016

Volgens de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies gelden vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.

Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat – wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding – dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.

Chauffeur heeft recht op reistijdvergoeding naar startpunt

Een gedetacheerde chauffeur die dagelijks met zijn eigen auto naar de plek rijdt waar het vervoermiddel staat waarmee hij moet rijden, heeft recht op een reistijdvergoeding.

Minder WW voor flexwerker

De werkloosheidsuitkering voor seizoenswerkers en flexwerkers is in juli in stilte versoberd. De berekening van de uitkering is gewijzigd waardoor de WW vaak veel lager uitpakt, meldt De Volkskrant.

Instroom ontslagzaken sterk afgenomen

De instroom van nieuwe ontslagverzoeken is in juli dit jaar sterk afgenomen. De daling volgt na een forse stijging van ontslagzaken in juni. Er zijn vorige maand ongeveer 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht, ongeveer een derde van de gemiddelde instroom in deze maand. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Positie prostituees beneden 21 jaar versterkt

Minister Van der Steur schrapt de voorgenomen strafbaarstelling van prostituees beneden de 21 jaar. Met de maatregel verwacht de minister dat jonge prostituees eerder bescherming kunnen vinden. Hun positie wordt sterker, omdat een drempel wegvalt om naar de politie te stappen en aangifte te doen van seksuele uitbuiting. Daarmee volgt de bewindsman het advies van de Nationaal Rapporteur Mensenha...

Schuldsanering is vaak adequaat

Ruim 80% van de huishoudens in de schuldsanering is aan het eind van het traject weer schuldenvrij. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kabinet in beroep om afluisteren advocaten

De Staat wil in bijzondere gevallen advocaten kunnen blijven afluisteren. Het kabinet gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om hiermee te stoppen als er niet snel onafhankelijk toezicht op is.

Debat over maatregelen tegen voetbalvandalisme

De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 juni gedebatteerd met minister Van der Steur over een wetsvoorstel voor de aanscherping van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Met dit wetsvoorstel krijgt de burgemeester de bevoegdheid om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen.

Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend

Het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat een vergoeding voor affectieschade regelt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Nog geen problemen door nieuwe regels WW

De nieuwe regels bij de uitbetaling van WW-uitkeringen zorgen vooralsnog voor weinig problemen bij uitkeringsinstantie UWV. Mensen die na 1 juli werkloos zijn geworden, moeten maandelijks doorgeven of ze toch niet nog wat bijverdiensten hebben gehad. Pas als ze dat hebben gedaan krijgen ze hun uitkering.

Nieuwe wet dwingt bedrijven gegevens beter te beveiligen

De oorzaken van een datalek bij een Nederlandse organisatie zijn vaak onbenullig, maar de gevolgen zijn vrijwel altijd groot. Met een nieuwe wet wil de regering Nederlandse bedrijven dwingen hun gegevens beter te beveiligen en betrokkenen sneller op de hoogte stellen als er gegevens uitlekken.

Kantonrechter: vierde contract is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Nadat tussen de werkgever en de werknemer drie tijdelijke contracten zijn uitgediend, regelt de werkgever dat de werknemer in dienst treedt bij een payroll-/uitzendwerkgever. De kantonrechter vindt dat door de constructie met de payroll-/uitzendwerkgever heen moet worden gekeken en dat de vierde arbeidsovereenkomst in de keten moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde t...

Curator moet fraude verplicht melden

Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een faillissement geld of goederen wegsluizen. Ook zullen zij hen vervolgen als zij weigeren de administratie over te dragen aan de curatoren.

WW vanaf 2016 teruggeschroefd

Na de recente veranderingen in het ontslagrecht gaan vanaf 2016 ook de werkloosheidsuitkeringen op de schop. De WW-duur gaat stap voor stap terug naar maximaal 24 maanden.

Meer banen voor arbeidsgehandicapten

In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Binnen het bedrijfsleven kwamen er ruim 9000 van deze banen bij, de rest van dit extra werk voor arbeidsgehandicapten ontstond bij de overheid.

Kamer stemt in met Omgevingswet

Vanaf 2018 vervangt één nieuwe wet 26 huidige wetten over de leefomgeving. De Tweede Kamer stemde woensdag namelijk in met de Omgevingswet.

Flinke stijging ontslagzaken in juni

Vlak voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, is het aantal ontslagverzoeken bij rechtbanken flink toegenomen. De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was in juni 2015 ongeveer twee keer zo groot als de gebruikelijk maandinstroom, zo blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Demotie steeds meer toegepast in personeelsbeleid

Steeds meer Nederlandse organisaties vragen hun personeel om akkoord te gaan met een verlaging van de beloning voor hun werk. Hoewel demotie minder voorkomt dan vorig jaar, vormt het tegenwoordig bij veel bedrijven een standaard onderdeel van het HR-beleid. Dit blijkt uit het rapport HR Trends 2016-2016 van ADP.

Motieregen naar aanleiding van WWZ

Sinds onder andere het nieuwe ontslagrecht, onderdeel van de WWZ, is ingegaan op 1 juli dienden al verschillende Tweede Kamerleden moties in tegen de wet. Zij roepen de regering op onderdelen van de wet te herzien.

Ontslagbescherming in Nederland bovengemiddeld

Nederlandse werknemers met een vast contract krijgen een bovengemiddelde ontslagbescherming in vergelijking met medewerkers uit andere Europese landen. Wie in Nederland werkt met een flexibel of tijdelijk contract, heeft juist een erg onbeschermde positie. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt.

WWZ: Ben jij voorbereid op het nieuwe ontslagrecht?

Op 1 juli 2015 gaat het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in en verandert het ontslagrecht ingrijpend. Wij plaatsen op onze social media de komende weken handige tips, zodat jij straks goed voorbereid bent. Hieronder zetten we ze voor jou op een rij!

Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens onzorgvuldige advisering: waarschuwingsplicht omtrent juridische risico's

Wanneer een advocaat zijn cliënt adviseert in het kader van een door de cliënt te nemen beslissing, brengt diens zorgvuldigheidsplicht mee dat hij de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. ’s Hofs oordeel dat de advocaat in casu had moeten waarschuwen voor de risico’s verbonden aan selectieve betalingen in het zicht van het eigen faillissement, wegens daarover in rechtspraak en l...

Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen

De Wet Aanpak Schijnconstructies is unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. In maart stemde de Tweede Kamer al unaniem in met het wetsvoorstel van minister Asscher .

Wetgeving frustreert ZZP'er

Zolang de overheid de administratieve lastendruk en complexe wetgeving voor werkgevers niet aanpakt, blijven bedrijven terughoudend met nieuw personeel. De complexiteit van werkgeverschap is ook voor ZZP’ers een doorn in het oog. Ruim 42 procent van de zelfstandigen overweegt namelijk alsnog mensen in dienst te nemen, als de overheid het werkgeverschap vereenvoudigt. Omdat er bijna 1 miljoen éé...

Factsheets nieuwe ontslagregels 1 juli 2015

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen per 1 juli 2015 de regels rondom ontslag.

AOW-leeftijd versneld omhoog

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Wet pensioencommunicatie aangenomen

De Eerste Kamer heeft vanmiddag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Tweede Kamer steunde onlangs ook al voltallig het voorstel van Klijnsma.

Welke kosten mag je aftrekken van de transitievergoeding?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft lagere regelgeving voor de Wet Werk en Zekerheid gepubliceerd. Hierin staat in detail beschreven waar je op moet letten als je straks inzetbaarheids- of transitiekosten in mindering wil brengen op de transitievergoeding.

Overgangsrecht transitievergoeding

Met de publicatie van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding geeft minister Asscher duidelijkheid over de uitzonderingen op de nieuwe ontslagvergoeding.

Wettelijke regeling voor aanwijzing toekomstig curator naar Tweede Kamer

Het wordt straks wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring, als een onderneming daar om vraagt, meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft ingestemd met indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De maatregel is onderdeel v...

Nieuwe handvatten bij de beoordeling van opheffing conservatoir beslag

Voor zover bij de beoordeling of een beslag moet worden opgeheven, de aannemelijkheid van de gestelde vordering ter zake waarvan het beslag is gelegd, wordt meegewogen, is de rechter niet gebonden aan de grondslagen voor die vordering die in het beslagrekest zijn vermeld. Het enkele feit dat het beslag in de loop van het geding door de beslaglegger wordt opgeheven, of het feit dat de vordering ...

Lagere vergoeding voor werknemer die zelf om ontslag vraagt

Een werknemer die bij de kantonrechter zelf om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vraagt, krijgt een lagere vergoeding omdat hij zelf de handdoek in de ring gooide. De rechter zag nog wel mogelijkheden.

Uitstel eigenrisicodrager WGA-flex naar 2017

De invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers, wordt uitgesteld naar 1 januari 2017.

Processtukken mogen worden ingediend per fax

Stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Andersluidende bepalingen in procesreglementen zijn onverbindend; de in art. 33 lid 1 Rv neergelegde beperking van het elektronisch verkeer tot gevallen waarin daarin is voorzien in een voor dat gerecht vastgesteld procesreglemen...

Minimumloon per 1 juli 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.

Nieuwe wet kan leiden tot lesuitval leerlingen

De Wet Werk en Zekerheid die begin juli van kracht wordt, kan ervoor zorgen dat veel leerlingen komend schooljaar naar huis worden gestuurd.

Flexwerkers grote verliezers nieuwe wet

Flexwerkers zijn de verliezers van de Wet Werk en Zekerheid.

10.000 euro van werkgever vergokt, toch geen ontslag op staande voet

Een werknemer vergokt via de mobiele telefoon van zijn werkgever ruim 10.000 euro in twee weken. Hij moet het geld terugbetalen maar het is geen reden voor ontslag op staande voet, oordeelt de rechter.

Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet w...

D66 wil wietteelt via eigen wet reguleren

D66 dient donderdag een initiatiefwetsvoorstel in om de teelt en verkoop van wiet onder voorwaarden landelijk mogelijk te maken. Volgens de partij, die hier al jaren voor pleit, leidt dat tot minder gezondheidsrisico's en levert het een besparing van 500 miljoen euro op.

Grote toekomstplannen voor bijzondere curator in vechtscheidingen

De ‘bijzondere curator’ in vechtscheidingszaken staat volop in de schijnwerpers. Kinderen hebben in dergelijke procedures dringend behoefte aan iemand die hun stem doet gelden, klinkt vanuit de rechtspraktijk. Maar moet die bijzondere curator wel altijd een advocaat zijn? En wat voor kwaliteitseisen zijn nodig? Er zijn meerdere initiatieven gestart die antwoord op die vragen moeten geven.

Vrijstelling griffierecht bij onvoldoende draagkracht

De Centrale Raad van Beroep besliste in haar uitspraak van 13 februari 2015 dat bij onvoldoende financiële draagkracht in het bestuursrecht vrijstelling van griffierecht kan worden verleend. Zou dit niet kunnen, dan zou de toegang tot de rechter belemmerd worden. De CRvB heeft beslist welke criteria gelden. Deze criteria kunnen worden gehanteerd bij toekomstige beroepen op betalingsonmacht bij ...

Jeugdcriminaliteit blijft dalen

De jeugdcriminaliteit is in 2014 opnieuw gedaald. Er waren eind vorig jaar 623 problematische jeugdgroepen, een afname van 18% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekendmaakt. In die cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen hinderlijke jeugdgroepen, groepen die overlast geven en criminele jeugdbendes. Sinds 200...

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Rechters weigeren nog langer mensen te gijzelen

Rechters weigeren voortaan mensen te gijzelen voor boetes, het uiterste dwangmiddel voor mensen die hun boetes niet betalen. Ze hebben genoeg van het automatisme waarmee de verzoeken tot gijzeling én de boetes gegenereerd worden.

Ontslagen werknemer krijgt vergoeding voor psychische schade

Een werknemer krijgt een immateriële schadevergoeding van 5.000 euro omdat hij psychische schade heeft geleden door een onzorgvuldige degradatie, een onterecht ontslag en falende verzuimbegeleiding. De werkgever moet ook de inkomensschade van de werknemer vergoeden.

Nieuw ontslagrecht kost het bedrijfsleven 150 miljoen extra

Het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat, zorgt voor een extra kostenpost van 150 miljoen euro per jaar voor werkgevers. Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt worden, blijken ook recht te hebben op een transitievergoeding, boven op de sociale uitkering die ze nu al ontvangen. Dit is wederom een weeffout in de Wet Werk en Zekerheid.

Overgangsregeling transitievergoeding flexwerkers

In een brief aan de Tweede kamer heeft minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag een aantal overgangsmaatregelen voorgesteld ten aanzien van de transitievergoeding.

Minder inbraken in 2014

Het aantal woninginbraken is afgelopen jaar met bijna 20% gedaald ten opzichte van 2013. Dit meldt minister Opstelten vandaag.

Alcoholslot en strafvervolging

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wie met te veel op achter het stuur kruipt en daarbij betrapt wordt, kan rekenen op een reactie van de overheid. In ernstige gevallen is die reactie strafrechtelijk en stelt het OM strafvervolging in. Daarnaast heeft het CBR een bestuursrechtelijke taak en legt het maatregelen op die preventief het gebruik van alcohol in het verkeer tegen te gaan.

Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht

Tijdens de bespreking van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies vorige week in de Tweede Kamer had minister Lodewijk Asscher al een grote meerderheid achter zich. Nu heeft de Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel. De wet gaat vanaf 1 juli 2015 in.

Flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst

Werknemers willen graag zélf meer bepalen hoe hun secundaire arbeidsvoorwaarden er uit zien. Dat past ook helemaal in de trend van maatwerk in werkgeverschap, zegt professor Xavier Baeten, onderzoeksleider en oprichter van het Vlerick Reward Centre.

Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies besproken in Kamer

De Tweede Kamer bespreekt vandaag het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies van minister Asscher . Onder deze nieuwe wet zijn opdrachtgevers verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden bij onderaannemers. Door deze wet moet de uitbuiting van Oost-Europese werknemers worden tegengegaan.

Rookverbod wordt in horeca steeds beter nageleefd

De Nederlandse horeca houdt zich steeds beter aan het rookverbod. In 2014 voerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in totaal 6.464 inspecties uit in de `natte horeca`. Voor het overtreden van het rookverbod werden 1.321 boeterapporten opgemaakt en 389 schriftelijke waarschuwingen verzonden. Bij overige horecagelegenheden, zoals restaurants en sportkantines, zijn 16.398 inspecties uitge...

Loopt contract door bij vergeten aan te zeggen?

Sinds 1 januari 2015 hebben werkgevers, door de ingang van de Wet Werk en Zekerheid, een aanzegverplichting bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Loopt het contract door als de werkgever vergeet aan te zeggen?

Nieuwe wetgeving maakt groepsclaims tegen beursfondsen makkelijker

Nu er wetgeving in de maak is voor collectieve schadeafhandelingen kunnen beursfondsen die frauderen, misleiden of wanbeleid voeren vaker juridische claims van pensioenfondsen verwachten, zo voorziet Femke Hendriks, advocaat bij PGGM. Het bedrijf beheert tegen de 200 miljard euro aan pensioengeld, voor onder meer zorgfonds PFZW.

MKB-Nederland wil af van doorbetalen loon bij ziekte

Het verplicht doorbetalen van loon bij ziekteverzuim gedurende twee jaar moet worden afgeschaft voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Dit punt staat met afstand bovenaan een actieprogramma voor doorgroei van het midden- en kleinbedrijf, dat MKB-Nederland vandaag presenteert.

Bezuinigingen op rechtshulp ondanks verzet Eerste Kamer

Hoewel de Eerste Kamer het niet met het besluit eens is, gaat staatssecretaris Fred Teeven toch korten op rechtshulp. Mensen die geen advocaat kunnen betalen, kunnen sinds afgelopen zondag minder vergoeding verwachten. Onbekend is hoeveel het precies wordt.

Dubbele ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015?

Wanneer je als werkgever na 1 juli 2015 iemand wilt ontslaan die langer dan twee jaar in dienst is geweest, moet je een transitievergoeding betalen. Maar wat nou als je op dat moment gebonden bent aan een sociaal plan of een cao-afspraak over een ontslagvergoeding? Moet je dan twee ontslagpremies uitkeren?

Digitaal procederen nu ook in hoger beroep en cassatie

De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De maatregel is onderdeel van het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie rec...

Ondernemers vrezen nieuwe ontslagvergoeding

Bedrijven met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo'n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Lodewijk Asscher op haar website de regels aan te passen.

Internetfraude schadepost van 8 miljoen

Consumenten zijn het afgelopen jaar voor minimaal 7,9 miljoen euro getild door internetoplichters. Dat blijkt uit de 43.000 aangiften die in 2014 binnenkwamen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. De politie vermoedt dat slechts de helft tot twee derde van de slachtoffers aangifte doet en dat het werkelijke schadebedrag misschien twee keer zo hoog is.

Armoede door enorme huurstijgingen

Er is sprake van enorme huurstijgingen, vooral wanneer een huurwoning vrijkomt. In 2014 steeg de huur voor de nieuwe bewoner gemiddeld met 22,6 procent. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Het aantal huisuitzettingen steeg in 2013 met 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Tussentijdse huurbeëindigingsregeling bij faillissement (art. 39 Fw) geldt ook voor huur van roerende zaken

In antwoord op een prejudiciële vraag beslecht de Hoge Raad een faillissementsrechtelijke controverse: art. 39 Fw, dat tussentijdse beëindiging van huurovereenkomsten in geval van faillissement mogelijk maakt en de huurprijs tot boedelschuld bestempelt, geldt gelet op de tekst en de ratio ervan ook voor de huur van roerende zaken.

Raad: wetsvoorstel rechtsbijstand vraagt veel van burgers

Een wetsvoorstel dat de kosten van rechtsbijstand aanzienlijk moet verlagen, gaat te sterk uit van zelfredzaamheid van burgers. Mensen die nu nog recht hebben op gesubsidieerde bijstand van een advocaat, moeten volgens dit voorstel eerst proberen eruit te komen met alternatieve oplossingen, buiten de rechter om. In bepaalde familie- en strafrechtelijke kwesties vervalt het recht op gesubsidieer...

Asscher past de Fraudewet aan

De hoogte van de boetes voor uitkeringsfraude wordt aangepast. Voortaan letten gemeenten en de uitkeringsinstanties UWV en SVB bij overtredingen meer op de ernst van de overtreding en op de omstandigheden, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

5 vragen en antwoorden over supersnelrecht

Supersnelrecht, een deel van degenen die zich met de jaarwisseling misdragen zal er ook dit jaar mee te maken krijgen. Door het hele land hebben rechtbanken supersnelrechtzittingen gepland.

Hoge Raad verwerpt 'tijdelijk vast contract'

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.

Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels

Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen aangepast per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet , IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari a.s. van € 1.495,20 naar € 1.501,80 bruto per maand.

Geen concurrentiebeding, wel schade verhalen op werknemer

Een ex-werknemer benadert de relaties van zijn ex-werkgever. Met succes, want acht grote klanten stappen over. De ex-werkgever stapt naar de rechter omdat hij meer dan 100.000 euro omzet misgelopen is. De ex-werknemer had geen concurrentiebeding maar draait wel voor de schade van zijn ex-werkgever op.

Aanpassingen regelingen verlof en arbeidstijden

Per 1 januari 2015 mogen werknemers hun arbeidsduur eerder aanpassen en wordt het bevallings-/ouderschapsverlof uitgebreid. De regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof worden per 1 juli 2015 verruimd.

RvS: waarborgen bij scheiden zonder rechter

Als de kabinetsplannen die scheiden zonder tussenkomst van een rechter mogelijk moeten maken worden doorgevoerd, is het verstandig om te zorgen voor waarborgen ter bescherming van kwetsbare echtgenoten. Dit schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State in een advies over het vandaag ingediende wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’. Eerder wees de Raad voor de rechtspraak op de risico’s...

Hoge Raad stelt grenzen aan vrijheid van meningsuiting politici

De Hoge Raad heeft vandaag een arrestgewezen waarin grenzen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting van politici. De uitspraak van het hoogste rechtscollege is een opsteker voor het Openbaar Ministerie dat een dezer dagen een definitief besluit neemt over het voor de strafrechter dagen van PVV-leider Geert Wilders wegens het beledigen van mensen op grond van hun ras en het aanzetten to...

Eerste Kamer unaniem voor moderne regels verlof en arbeidstijden

De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden. Dit wetsvoorstel vormt samen met de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructi...

Strengere hypotheeknormen gaan door

Minister Blok gaat de geplande nieuwe hypotheeknormen niet versoepelen. Deze strengere normen gaan 1 januari 2015 in, schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Gijzeling van data, mag dat?

Mag je als clouddienstverlener data gijzelen als er niet wordt betaald? Klinkt hard, maar in de ‘gewone’ offline wereld kan een fietsenmaker of keukenleverancier dat gewoon doen. Dat heet retentierecht. Maar kan dit ook bij data?

Te weinig arbeidsgehandicapten? Dan krijgen bedrijven een boete

Het is nu menens voor bedrijven: vanaf 2017 kunnen ze een boete krijgen als ze te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Het gaat om 5.000 euro per niet-ingevulde werkplek, schrijft persbureau ANP.

De procespositie van minderjarigen in familierechtzaken

Het in art. 6 lid 1 EVRM voor een ieder, dus ook voor minderjarigen, gewaarborgde recht op toegang tot de rechter brengt mee dat het recht om te worden gehoord effectief dient te kunnen worden uitgeoefend. Noch uit art. 6 lid 1 EVRM, noch uit art. 12 IVRK of enige andere, Nederland bindende internationale regeling, vloeit voort dat van een effectieve uitoefening van bedoeld recht slechts sprake...

Hoge ontslagvergoeding flexwerkers verrast werkgevers

De nieuwe, verplichte transactievergoeding die 1 juli 2015 ingaat, blijkt hoger dan verwacht, waarschuwen werkgeversorganisatie AWVN en uitzendkoepel ABU. De vergoeding werkt met terugwerkende kracht, iets waar werkgevers niet op voorbereid waren. Dat betekent dat ook tijdelijke contracten uit het verleden bij elkaar worden opgeteld.

Wet langdurige zorg aangenomen en overig nieuws

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet langdurige zorg na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

Ook speelgoedpistolen kunnen strafbaar zijn

Als er eind juli een melding binnenkomt bij de Utrechtse politie, dat er een groepje jongens met een pistool op een pleintje zit, gaan de agenten daar uiteraard op af. Inderdaad zitten er vier jongens, waarvan één een zilverkleurig pistool bij zich heeft. Volgens de melding zou de jongen er mee gedreigd hebben.

Onduidelijkheid dreigt over nieuwe ontslagregels payrollmedewerkers

Zo`n 10 tot 20% van de uitzendkrachten gaat onder de nieuwe uitgebreidere ontslagbescherming vallen die per 1 januari in werking treedt voor payrollmedewerkers. Dit maakt het moeilijker voor werkgevers om payrollmedewerkers te ontslaan. De bescherming wordt gelijkgetrokken aan die voor werknemers in vaste dienst. Werkgevers moeten voortaan het ontslag bij uitkeringsinstantie UWV met bedrijfseco...

Zwaar concurrentiebeding? Zo kom je ervanaf!

Een concurrentiebeding kan behoorlijk belemmerend zijn in de zoektocht naar nieuw werk. Hoe kom je van zo’n concurrentiebeding af?

Stagnatie in korter maken van duur rechtszaken

Het is gerechten niet gelukt de tijd die rechtszaken duren in 2013 korter te maken. Met name in strafzaken en handelsconflicten loopt de duur van rechtszaken licht op. Dat blijkt uit de Kengetallen 2013 van de Rechtspraak. In dit jaarlijkse document worden prestaties van gerechten onderling met elkaar vergeleken. Het is een aanvulling op het jaarverslag van de Rechtspraak.

Kinderrechten hoog op de agenda in het Koninkrijk

Het is niet acceptabel dat in het Koninkrijk der Nederlanden kinderen essentiële rechten missen. Het tegengaan van geweld tegen kinderen, het gezin centraal, aandacht voor ontplooiing van kinderen naast het reguliere onderwijs, de rol van ouders in de opvoeding en aanwezigheid van organisaties zoals een kinderombudsman en een kindertelefoon. Dat zijn de belangrijkste prioriteiten in het Plan va...

OM straft harder dan rechter

Het Openbaar Ministerie bepaalt in het kader van de ZSM-werkwijze steeds vaker zelf de strafmaat voor veelvoorkomende criminaliteit, waarbij het zwaardere richtlijnen gebruikt dan de rechters. Denk aan lichte vergrijpen zoals drugsbezit, diefstal en vandalisme. Daders van dit soort delicten zouden er bij de rechter beter van af komen. Strafrechtdeskundigen waarschuwen in de Volkskrant voor rech...

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gemoderniseerd met extra waarborgen voor de privacy

Het kabinet gaat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moderniseren. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Hennis-Plasschaert van Defensie lichten de hoofdlijnen van de herziening toe in een brief aan de Kamer.

Grens huurtoeslag vast

De maximale huurprijs waarbij je nog huurtoeslag kunt krijgen, wordt pas per 1 januari 2016 bevroren en niet al volgend jaar. De grens ligt dit jaar op 699,48 euro per maand. Per 1 januari 2015 is dat 710,68 euro. Vanaf 2016 wordt dat bedrag voor drie jaar bevroren.

Kabinet verscherpt regels voor gebruik data burgers, maar handhaaft bewaarplicht

Er komen strengere regels voor het inzien van bewaarde bel- en internetgegevens van burgers. Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de opslag van persoonsgegevens. De bewaarplicht blijft wel.

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer

De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggi...

Raad van Europa: Nederland moet illegalen opvangen

De Raad van Europa is eruit: Nederland moet ook uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers opvangen. De Nederlandse overheid schendt door dat niet te doen enkele basisrechten van illegalen. Dat staat in het definitieve oordeel van het Comité voor Sociale Rechten, nadat de Protestante Kerk een aanklacht tegen de Nederlandse staat heeft ingediend.

Versoepeling rookverbod wegens strijd met verdragsverplichting onverbindend verklaard

Art. 8 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control verplicht staten tot een effectieve bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook, ook in kleine cafés. Deze bepaling is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig omschreven, zodat deze zich verzet tegen de ingevoerde versoepeling van het rookverbod voor kleine cafés. De uitzondering op het rookverbod voor deze cafés is dan ook onverbind...

Detacheren werknemers 'schimmig'

De Europese regels voor het detacheren van buitenlandse werknemers in Nederland worden te vaak misbruikt. Nederlandse werknemers hebben daardoor soms te maken met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlanders.

Strafrechtadvocaten: werk niet mee aan politieverhoor

Staatssecretaris Wiebes van Financiën keurt goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat in 2015 wordt gebruikt voor een eigen woning in aanbouw. Het besluit is op 14 november in de Staatscourant gepubliceerd.

Europees Hof: geen automatische bijstand voor migranten

Migranten uit lidstaten van de Europese Unie komen niet automatisch in andere EU-landen in aanmerking voor bijstand.

GOO-rechter voor een snelle gezamenlijke oplossing

Gericht-Op-Oplossing heet de nieuwe aanpak waarmee de Rechtbank Amsterdam van start gaat. Partijen kunnen hiervoor kiezen bij de handelsrechter, familierechter en kantonrechter. De rechter ondersteunt dan actiever het gezamenlijke doel van partijen om tot een oplossing te komen. Zo zullen zij meer doorvragen naar de achterliggende belangen in het conflict. Voorwaarde voor de GOO-behandeling is ...

Huurder onteigende heeft recht op vergoeding van volledige bedrijfsschade van (mede) door hem gedreven vof

De huurder van het onteigende die samen met een ander in de vorm van een vof een restaurant exploiteerde in het onteigende, heeft recht op vergoeding van de volledige bedrijfsschade van de vof als op deze huurder een verplichting rust om de toe te kennen vergoeding in de vof in te brengen. De bedrijfsschade moet dan worden aangemerkt als rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de onteigening.

Asscher: werkgelegenheid beter dan gedacht

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is blij dat de arbeidsmarkt zich het afgelopen kwartaal verder heeft hersteld. De werkgelegenheidscijfers zijn volgens hem beter dan eerder geraamd. Asscher zei dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers van het CBS.

Ontbindingsvergoeding verschuldigd ondanks overlijden werknemer vóór beoogde ontbindingsdatum

Indien noch in de ontbindingsbeschikking, noch in de beëindigingsovereenkomst is bepaald dat de in rechte toegekende ontbindingsvergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien de arbeidsovereenkomst per de datum van ontbinding nog bestaat, is de vergoeding verschuldigd, ook al is de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer eerder dan op de datum van ontbinding geëindigd.

Mededeling van dringende reden bij ontslag op staande voet

Het vereiste van onverwijlde mededeling van de dringende reden voor ontslag op staande voet strekt ertoe dat voor de wederpartij onmiddellijk duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoopt tot het beëindigen van de dienstbetrekking. In ‘s hofs oordeel dat voor eiser voldoende duidelijk was welke feiten en omstandigheden aan zijn ontslag ten grondslag lagen, ligt beslote...

Hoogte ontslagvergoeding

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 september 2014 dat het college een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en het voortbestaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid.

Speciale rechter voor ruzies tussen buren

Een speciale rechter die bemiddelt en uitspraak doet in conflicten tussen buren. Deze burenrechter gaat nu van start bij de rechtbanken Midden-Nederland en Oost-Brabant. De burenrechter komt altijd ter plaatse kijken wat het probleem is en probeert buren via een gesprek zelf een oplossing te laten vinden. Als dat niet lukt, doet hij binnen drie maanden een uitspraak.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Lodewijk Asscher .

Digitaal procederen in hoger beroep en cassatie

De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten dat naar de Raad van State is gestuurd. De maatregel is onderdeel van het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie rechtspra...

Senaat stemt in met elektronische dienstverlening burgerlijke stand

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven en minister Plasterk dat elektronische dienstverlening door de burgerlijke stand mogelijk maakt. Dit leidt tot lastenverlichting bij burgers en bedrijven en uiteindelijk meer efficiency bij gemeenten omdat veel formaliteiten gaandeweg kunnen worden afgeschaft. De elektronische weg komt niet in de plaats van, maar...

Snellere procedure schadevergoeding bij overschrijden redelijke termijn bestuursrechter

Als een procedure door toedoen van de bestuursrechter langer duurt dan ‘redelijk’ is, kunnen belanghebbenden voortaan eenvoudiger en sneller een schadevergoeding krijgen. Dat is het gevolg van een nieuwe beleidsregel.pdfbeleidsregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die per 1 oktober is ingegaan. De versnelling wordt mogelijk gemaakt doordat bij veel overschrijdingen de Raad voor d...

Defensie erkent aansprakelijkheid voor ziek worden militairen

Defensie erkent aansprakelijkheid voor het ziek worden van militairen die onder andere hebben gewerkt met chroom VI. Een ex-medewerker van vliegbasis Twente heeft inmiddels een schadevergoeding van 100.000 euro ontvangen, meldt Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie. Deze medewerker werkte met verf en oplosmiddelen waarin de kankerverwekkende stof chroom VI zat. Toentertijd is `nagel...

Wetsvoorstel elektronische detentie verworpen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 september het wetsvoorstel invoering elektronische detentie verworpen.

Faillissementsfraude

Bij een faillissement kan alles van waarde dat nog in het bedrijf zit door de curator worden verkocht en, vorderingen worden geïncasseerd. Het bedrijf kan ook als geheel worden verkocht. De opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld.

Veelpleger in het verkeer eerder in het vizier

De aanpak van veelplegers in het verkeer wordt aangescherpt. Zogeheten hufterovertredingen die nu nog administratiefrechtelijk met een standaard boete worden afgedaan, worden vanaf 1 januari 2015 strafrechtelijk aangepakt. Daarbij gaat het om potentieel gevaarlijke en hinderlijke gedragingen, zoals het niet stoppen voor een stopteken van de politie, negeren van een rood kruis of op de snelweg o...

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. D...

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tuss...

Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof in wetsvoorstel

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medio september een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste lev...

Au pair hoeft voortaan minder te werken

Au pairs in een gastgezin mogen vanaf juli volgend jaar nog maximaal 20 uur per week werken en maximaal 4 uur per dag. Nu is dat nog maximaal 30 uur per week. Dat hebben staatssecretaris Teeven en minister Asscher besloten.

Advocaten krijgen beschikking over digitale strafdossiers

Uiterlijk 1 januari 2015 hebben advocaten door heel Nederland de mogelijkheid strafdossiers digitaal te downloaden via www.rechtspraak.nl. Dat hebben de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst bij het Parket-Generaal in Den Haag. De bijeenkomst – waarbij minister Opstelten van Vei...

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.

Wetsvoorstel civiel bestuursverbod naar Tweede Kamer

Een malafide bestuurder mag straks maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen als de rechter een civiel bestuursverbod heeft opgelegd. De maatregel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en is gericht op een effectievere bestrijding van faillissementsfraude. Vereist is dat het laakbare gedrag zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aa...

Geen extra aanmaning incassokosten

Voor het kunnen innen van incassokosten, hoeft de schuldeiser na de bekende ‘veertiendagenbrief’ geen extra aanmaning te sturen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad in juni 2014. Eind vorig jaar adviseerde een landelijk overleg van rechters nog om deze extra aanmaning wel verplicht te stellen.

Werkgever talmt te lang met ontslag, geen dringende reden voor ontslag

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep oordeelt in de uitspraak van 14 juli 2014 dat de werkgever in de periode na afronding van het onderzoek op 29 januari 2013 tot het moment dat verzoeker in kennis is gesteld van het voornemen hem te straffen, 27 maart 2013, niet voortvarend heeft gehandeld. Niet kan worden aanvaard dat een periode van bijna twee maanden nodig is om verzamel...

Werktijdverkorting mogelijk door Russische boycot

Nederlandse bedrijven die direct zijn getroffen door de Russische boycot van EU-goederen en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen. De boycot van Rusland is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid die niet tot het gewone ondernemersrisico kan worden gerekend. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bestaande regeli...

Onredelijke schuldeiser verplicht mee te werken aan redding bedrijf

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil een sanering van schulden van een onderneming buiten faillissement mogelijk maken door crediteuren en aandeelhouders die hierbij onredelijk dwarsliggen, te dwingen mee te werken. Doel is de problematische schulden praktisch, snel en met zo min mogelijk kosten aan te pakken om het bedrijf van de ondergang te redden.

Beroep op rechter voor schuldsanering daalt

Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen is in 2013 voor het 2e jaar op rij gedaald. De daling heeft meerdere oorzaken. Zo worden bijzondere procedures in de Wsnp - voorlopige voorziening, moratorium en dwangakkoord - beter benut. Met behulp van deze rechtelijke interventies kan de schuldhulpverlening dan alsnog in het minnelijke traject worden afgerond. Ook kan het toelatingsbe...

Op dag faillissement bedrijf groot bedrag wegsluizen? Curator haalt het terug

Curator vordert geld van vennootschap die op de dag van het faillissement 28.000 euro ontvangt van zustervennootschap. De betaling is vanuit de failliete vennootschap onbevoegd verricht zodat gedaagde moet terugbetalen.

Goed werkgeverschap en verhaal van niet-verzekerde schade op werknemer

De eis van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW brengt mee dat een werkgever niet-verzekerde schade aan een leaseauto van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen indien deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering die alleen geen dekking biedt bij opzet of roekeloosheid. Deze regel lijdt uitzondering als de werkgever de werknemer zelf heeft laten kiezen t...

Registreren klantdata winkeliers roept privacyvragen op

Nederland hangt vol meetkastjes van retailers, die informatie opleveren die niet alleen interessant is voor retailers, maar ook voor instellingen en overheden. Het debat over privacy kan echter niet rekenen op veel openheid van retailers en overheid. Er zijn, voornamelijk in Amerika, winkelketens die het aantal bezoekers registreren via hun gsm: bluetooth en wifi. Begin 2014 ontdekte de website...

Ontslag op staande voet niet direct uitgevoerd

Voor een geldig ontslag op staande voet moet niet alleen sprake zijn van een dringende reden, het ontslag op staande voet moet ook direct aan de werknemer worden medegedeeld. In de onderstaande casus was dat niet het geval.

Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk

Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag naar verschillende adv...

Werkgever die overgaat tot demotie begeeft zich op moeilijk terrein

Als een werkgever overgaat tot demotie, dan begeeft hij zich vaak op moeilijk terrein. Juridisch gezien is een demotie een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst die alleen tot stand kan komen als beide partijen met deze demotie instemmen. Bij het grootste deel van demoties zal het initiatief van de werkgever komen, meestal door een reorganisatie, het niet functioneren van een werkneme...

Vernieuwing faillisementsrecht ligt op schema

Het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht vordert goed. Dit schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van dat programma. Doel is het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden door het reorganiserend vermogen van bedrijven te bevorderen en de bestrijding van faillissementsfraude te versterken. Ook wil hij de faillissementsprocedure modernis...

Grondwet gaat ook e-mails beschermen

Alle vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd, dus ook elektronische. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim. Dit staat in het voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet waarmee de Rijksministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk...

Nieuwe regeling maakt bundelen van overheidsbesluiten eenvoudiger

Minister Opstelten komt met een nieuwe regeling voor het bundelen van met elkaar samenhangende besluiten die nodig zijn om een bepaalde activiteit te kunnen ondernemen. Een voorbeeld van een activiteit waarvoor de regeling bruikbaar kan zijn is het oprichten van een café, waarvoor nu nog verschillende soorten vergunningen van verschillende bestuursorganen nodig zijn.

Opstelten en Teeven: gerichte aanpak openstaande vrijheidsstraffen

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven gaan maatwerk leveren in de bestrijding van het aantal openstaande vrijheidsstraffen. Verdachten van ernstige strafbare feiten waarvan de kans aantoonbaar groter is dat zij zich aan hun straf onttrekken worden als het aan de bewindslieden ligt in afwachting van hun straf eerder vastgezet en krijgen vaker te maken met snelrecht. Op die manier moet wo...

Per 1 juli 2014 nieuwe wetten

Per 1 juli 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Zo gaan vanaf 1 juli 2014 de tarieven voor mobiel bellen, gebeld worden, sms'en en mobiel internetten binnen de EU omlaag. Het maximum tarief voor bellen is vanaf 1 juli €0,23 per minuut, inclusief BTW. Dit was €0,30 per minuut. De maximale prijs voor mobiel internetten daalt van €0,55 naar €0,25 per mb.

Positie van slachtoffer sterk verbeterd

De positie van slachtoffers is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat blijkt uit de beleidsdoorlichting 2007-2013 die in de ministerraad is besproken. De afgelopen vijf jaar is zelfs meer gerealiseerd dan was voorgenomen. Zo maken steeds meer slachtoffers gebruik van de regelingen die voor hen beschikbaar zijn, staat het slachtoffer centraal bij organisaties zoals politie en OM, is er meer gel...

Teeven: meer rechten voor slachtoffers

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en openbaar ministerie direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

Ondernemer kan bij oneerlijke concurrentie naar Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt zal zich niet langer bezighouden met voorlichting van gemeenten en andere overheden. De afgelopen twee jaar informeerde de autoriteit hen over de voorwaarden waaraan hun economische activiteiten moeten voldoen om niet concurrentievervalsend te zijn. Vanaf morgen zal de ACM echter bereikbaar zijn voor ondernemers die vinden dat de concurrentie nog steeds oneerlij...

Tweede Kamer akkoord met hardere aanpak drugsgebruik in het verkeer

De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en minister Schultz van Haegen dat mogelijk maakt automobilisten, motorrijders en bromfietsers harder aan te pakken die door drugsgebruik een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

Nieuwe wetten per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 treden een aantal nieuwe wetten in werking.

Kabinet bevordert doorstart onderneming na faillissement

Het kabinet maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring op verzoek van een onderneming meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan in relatieve rust en onder toeziend oog van de toekomstig curator het faillissement voorbereiden en de kansen op een doorstart van de onderneming vergroten. Deze werkwijze wordt ook...

Strafrechter kan bij meerdere delicten hogere straf opleggen

De strafrechter krijgt de mogelijkheid om een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te straffen. Doel is de huidige regels van de zogeheten meerdaadse samenloop in strafzaken aan te scherpen en criminele carrières steviger aan te pakken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd....

Algemene voorwaarden onredelijk bezwarend, ZZP'er komt consumentenbescherming toe

KPN had door een blunder data in de cloud gewist, juist op het moment dat de harde schijf van een klant was gecrasht. De schade bedroeg zo'n 140.000 euro. In de rechtszaak die volgde werd de fout erkend, maar KPN beriep zich op haar algemene voorwaarden en stelde niet aansprakelijk te zijn. De rechter oordeelt dat exoneratie in dit geval onredelijk bezwarend is. Die vlieger gaat in principe all...

Kabinet maakt bestuursrechtspraak overzichtelijker en eenduidiger

Er komt een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State. Ook wordt het aantal colleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, teruggebracht van 3 naar 1. Met deze maatregelen wil het kabinet de organisatie van de bestuursrechtspraak overzichtelijker maken en meer eenheid aanbrengen in bestuursrechtelijke uitspraken.

Omgevingswet: betere wetgeving, minder regels, meer ruimte

In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sinds die tijd zijn er tientallen sectorale wetten bijgekomen zoals de wet op de ruimtelijke ordening, de waterwet, de milieuwet en de wet op de monumentenzorg. Deze wetten zijn om belangrijke redenen tot stand gekomen, maar met hun verschillende procedures en vergunningen is het nu haast onmogelijk om go...

Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid

Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerst...

Vakantiedagen blijven gelden ook na dood werknemer

Vakantiedagen blijven gelden ook na de dood van een werknemer. Nabestaanden hebben het recht de openstaande verlofdagen te gelde te maken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald.

Senaat akkoord met hervorming ontslagrecht

Vanaf 1 juli volgend jaar wordt het makkelijker en goedkoper werknemers te ontslaan. De Eerste Kamer heeft dinsdag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet Werk en Zekerheid' van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Meer bedenktijd voor consumenten

Consumenten krijgen vanaf vrijdag 13 juni 2014 meer bedenktijd bij aankopen op internet, via de telefoon en aan de deur. Voor aankopen aan de deur van meer dan € 50 en voor alle online aankopen gaat de bedenktijd van 1 naar 2 weken.

Oproepovereenkomst of nulurencontract niet zomaar tussentijds opzegbaar

In de deze zaak verkeerde de werkgever in de veronderstelling dat een oproepovereenkomst zo flexibel is dat deze met onmiddellijke ingang en zonder toestemming van het UWV kan worden opgezegd. De kantonrechter maakt daarmee korte metten.

Eenvoudige geschillen worden door eKantonrechter snel behandeld

Door de introductie van de online eKantonrechter, die geschillen tussen burgers en bedrijven behandelt, kan iedereen een rechtszaak via de computer starten, voeren en volgen. Op deze manier kan er veel tijd bespaard worden. De uitspraak van de eKantonrechter volgt namelijk al binnen acht weken.

Kabinet wil veroordeelden sneller hun straf laten uitzitten

Om te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan, of zelfs ontlopen, komt de regie over de tenuitvoerlegging in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het Openbaar Ministerie. Doel is de organisaties in de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen efficiënter te laten samenwerken om straffen sneller en beter uit te voeren en slacht...

Geen vakantie, toch afwezig: geen reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer wilde met Kerstmis vrij zijn, terwijl zijn werkgever dat niet had gehonoreerd. Toen de werknemer niet op zijn werk verscheen op één van de door hem gewenste vakantiedagen volgde ontslag op staande voet. Geen geldig ontslag, aldus het gerechtshof.

Gedwongen overname van aandelen

De wet biedt de mogelijkheid om een medeaandeelhouder te dwingen om de aandelen van een medeaandeelhouder over te nemen . Dat artikel is onderdeel van de wettelijke geschillenregeling. Zo’n vordering kan op elk gewenst moment worden ingediend. Er moet wel een situatie zijn waarin de medeaandeelhouder de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig schaadt, dat het voortduren van diens aande...

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving

Staatssecretaris Teeven wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Die...

Onvoorwaardelijk strafontslag marktmeester voor het aannemen van geld

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 mei 2014 dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstig plichtverzuim doordat hij geld heeft aangenomen van marktkooplieden en betrokken is geweest bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden en daarvan heeft geprofiteerd.

Senaat stemt in met uitbreiding preventief fouilleren

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten dat burgemeesters de mogelijkheid geeft voor maximaal twaalf uur een gebied aan te wijzen waar de politie op bevel van de officier van justitie preventief op wapens mag fouilleren. Het moet dan gaan om een plotselinge gebeurtenis, bijvoorbeeld een stevige vechtpartij bij de uitgang van een disco...

Nieuwe flexmaatregel: contractverlenging maand van tevoren melden

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen werkgevers erop rekening te houden met een nieuwe flexmaatregel die 1 juli ingaat. Werkgevers moeten voortaan werknemers een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hun tijdelijk contract wordt verlengd. Als zij dat niet doen, kost hen dat een half tot een heel maandloon. Veel werkgevers zijn hier nog niet van op de hoogte, aldus de ondernemingsorganisaties...

Betaald is betaald

Een automobiliste die vorig jaar in de Pijp een parkeerbewijs kocht, maar verzuimde haar kenteken correct in de parkeerautomaat in te voeren, hoeft haar parkeerheffing niet te betalen. Dat heeft de bestuursrechter in Amsterdam bepaald.

Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars frustreren vrije advocaatkeuze

Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars leggen de vrije advocaatkeuze, die het Hof van Justitie hen eind vorig jaar ‘oplegde’, aan banden. De meeste draaien de duimschroeven aan door de vergoedingen van advocaatkosten te maximeren en lijken daarmee de vrije advocaatkeuze van hun verzekerden te frustreren. Slechts een enkeling doet dat niet.

Ontslagvergoeding ondanks eigen verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst werknemer

Omdat de werknemer in deze zaak zich onheus bejegend voelde toen hij om ontheffing van zijn concurrentiebeding had verzocht bij zijn werkgever, stapte hij zelf naar de rechtbank om tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst te verzoeken, inclusief toekenning van een ontslagvergoeding. De werkgever kwam niet opdagen tijdens de zitting en bovendien kwam diens verhaal niet geheel overeen met de f...

Geen ontslag op staande voet na porno kijken op werk

De Raad voor de rechtsbijstand mag een medewerker die drie jaar lang op zijn werk porno bekeek en per e-mail seksafspraken maakte, niet op staande voet ontslaan. Dat besloot de rechter in Utrecht vorige maand, die wel oordeelde dat het contract van de man op 1 juni 2014 mag eindigen vanwege een vertrouwensbreuk. De voyeur heeft desondanks recht op uitbetaling van zijn drie maanden onterecht nie...

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom start het kabinet een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor een divers personeelsbeleid. Tegelijkertijd pakt de overheid werkgevers die bewust discrimineren hard aan. Zo wordt gestart met ‘naming en shaming’ van bedrijven die discrimineren. Hiervoor wordt nog...

Eerder voorlopige hechtenis in combinatie met snelrechtzitting

De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid het wetsvoorstel van minister Opstelten aangenomen dat het mogelijk maakt meer verdachten in afwachting van hun berechting via snelrecht vast te houden. Daarbij gaat het om geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Zo wordt het mogelijk ook 'first offende...

Recht op loon als je thuis blijft wegens een arbeidsconflict?

Besproken wordt een zaak waarin een arbeidsongeschikte werknemer, met wie een arbeidsconflict was ontstaan, het hervatten van zijn werkzaamheden afhankelijk had gesteld van het intrekken van een gegeven waarschuwing.

Zijn algemene voorwaarden van toepassing na verwijzing naar beschikbaarheid op een website?

Een 'wenk' uit Rechtspraak Contactenrecht bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. In deze zaak ligt de vraag voor of de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen een Nederlands en Amerikaans bedrijf op basis van een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op de website van het Nederlandse bedrijf.

Geloof en werkkleding

De relatie tussen de vrijheid van godsdienst en kledingvoorschriften is vaker aan bod gekomen in jurisprudentie. Telkens speelt de situatie dat de werknemer wordt verplicht om bepaalde kleding te dragen, in strijd met diens religieuze overtuiging. Werkgevers kunnen kledingeisen stellen als voldaan wordt aan drie voorwaarden.

Gebroken rug door schouderklop collega: werkgever aansprakelijk?

Een vriendschappelijke schouderklop op de rug van een collega leidt tot ernstig letsel op de werkvloer. Het slachtoffer vindt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. De kantonrechter wijst de aansprakelijkheid af. Maar hoe oordeelt het hof in hoger beroep?

Diefstal pakje sigaretten voldoende voor ontslag

Hoewel er geen huisregels waren opgesteld door de werkgever, had het de werknemer duidelijk moeten zijn dat verduistering van een pakje sigaretten tot ontslag zou leiden, omdat zij een vertrouwensfunctie bekleedde. De rechter vindt de verklaring die de werknemer over de gang van zaken geeft ongeloofwaardig. Zou de werknemer met een goede verklaring zijn gekomen, dan zou de werkgever het lastige...

Nieuwe Europese regels voor consumentenrechten vanaf juni 2014

Nederlandse consumenten kunnen binnenkort profiteren van nieuwe Europese regels voor consumentenrechten. De Europese richtlijn zorgt ervoor dat consumenten in de hele Europese Unie op een aantal gebieden dezelfde rechten krijgen, met name met betrekking tot online winkelen en verkoop aan de deur en op straat . Dat is nu niet zo: in de diverse lidstaten lopen de regels voor consumenten uiteen. O...

Debat uitbreiding rechtsgronden voorlopige hechtenis

De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 mei met minister Opstelten gedebatteerd over een wetsvoorstel voor de uitbreiding van rechtsgronden voor voorlopige hechtenis. Dit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een aantal gronden toe waar bij geweld in de openbare ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak voorlopige hechtenis opgelegd kan worden. De berechting van het misdrijf...

Deskundigenoordeel UWV voor rekening werknemer

Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan men een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een dergelijke second opinion is een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten.In de navolgende zaak wacht de werkneemster lang met het aanvragen van een deskundigenoordeel, maar zij wordt uiteindelijk wel in het gelij...

Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid van vernietiging van een samenlevingsovereenkomst op grond van dwaling. Het belang van dit arrest is vooral gelegen in de verbinding tussen het algemene overeenkomstenrecht en het relatievermogensrecht.

Kabinet houdt vast aan 1 juli voor Wet werk en zekerheid

Ondanks de kritiek die er is op de Wet werk en zekerheid, houdt het kabinet vast aan de invoering van een deel van de wet op 1 juli.

Van papieren naar elektronisch strafdossier

Het kabinet wil de stukkenstroom in het strafproces verbeteren en versnellen door over te stappen van papieren naar elektronische strafdossiers. Het uiteindelijk doel is een volledig elektronisch werkproces dat de voordelen van digitalisering binnen de strafrechtsketen maximaal benut. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Just...

Een afspraak over de uitleg van een overeenkomst

Mag de rechter een geschil over de uitleg van een overeenkomst op uitdrukkelijke wens van partijen beoordelen enkel aan de hand van de letterlijke tekst van die overeenkomst? Die vraag kwam aan de orde in een zaak die onlangs werd behandeld door hof Den Haag. De uitspraak laat zien dat een afspraak over uitleg gevolgen kan hebben voor het werkveld van de rechter en de bewijspositie van partijen.

Hardere aanpak identiteitsfraude

De wet van minister Opstelten die het mogelijk maakt alle vormen van identiteitsfraude aan te pakken, treedt vandaag in werking. Dit betreft fraude met reisdocumenten, rijbewijzen, vreemdelingendocumenten of identiteitsbewijzen die toegang geven tot organisaties of diensten die van vitaal of nationaal belang zijn, zoals de nationale politie of de Tweede Kamer.

Onvoorwaardelijk ontslag is onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 10 april 2014 dat de straf van onvoorwaardelijk ontslag onevenredig is aan de aard en ernst van het plichtsverzuim. Bij dit oordeel weegt mee dat de op 24 februari 2011 verrichte en als plichtsverzuim aangemerkte gedragingen voortkomen uit één incident, waarbij appellant zich niet persoonlijk heeft bevoordeeld.

Ontslagen en wat nu?

In veel gevallen betaalt de werkgever het salaris nog enige tijd door, bijvoorbeeld zolang iemand op non-actief staat of tijdens de opzegtermijn. Het UWV rekent met een fictieve opzegtermijn. Dit betekent kort gezegd: ook als u niets krijgt uitbetaald gedurende de wettelijke opzegtermijn, krijgt u gedurende die periode geen uitkering.

Zorgplicht werkgever gaat verder dan naleven Arbowet

Bij sloopwerkzaamheden dringt een splinter van een tegel door een handschoen. Door wondinfectie ontstaat dystrofie en raakt de werknemer ernstig geïnvalideerd. Heeft de werkgever de zorgplicht geschonden door handschoenen ter beschikking te stellen met een snijbestendigheid van klasse 2 in plaats van klasse 3, ook als niet uit de Arbowet voortvloeit dat de betere beschermingsmiddelen ter beschi...

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken straks digitaal

Er komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie als onderdeel van het vernieuwingsprogramma van de rechtspraak. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten vandaag naar verschillende adviesinstanties heeft gestuurd.

Kabinet: civiele procedure wordt eenvoudiger

Het civiele proces wordt eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Bovendien beginnen procedures straks digitaal. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet wil de rechterlijke macht to...

Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april

Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid . Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.

Wetten die per 1 april 2014 in werking treden

Per 1 april treden diverse nieuwe wetten in werking. Zo wordt onder andere op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid ingevoerd. De GVVA is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Daarnaast is het adolescentenstrafrecht vanaf 1 april van kracht; het bevat een br...

Collectief ontslag; nieuwe regels per 1 april 2014

Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag.

Meer asbestslachtoffers krijgen financiële tegemoetkoming

Mensen die door het werken met asbest stoflongen hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat eind maart, mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.

Overname loonbetaling gebaseerd op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 april 2014 dat een werkneemster recht heeft op overname van het loon gebaseerd op het rechtsvermoeden betreffende de omvang van de arbeidsovereenkomst en niet op het schriftelijk overeengekomen minimum aantal arbeidsuren per week.

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor gezondheid

Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had Asscher gevraagd te reageren op een uitzending van de Altijd Wat Monitor op 5 februari. Deze uitzending ging over mensen die door hun werk ziek zijn geworden maar moeizaam een diagnose en hulp krijgen.Asscher geeft aan dat werknemers ook bij moeilijk vast te stellen, complexere bero...

Wijzigen derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leidt niet tot vierde arbeidsovereenkomst

In deze rechtszaak verkeerden de werkgever en werknemer in hun derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en stelde de werkgever voor om de einddatum van deze overeenkomst met een paar maanden op te rekken. Na afloop van de ‘opgerekte’ derde arbeidsovereenkomst stelde werknemer zich op het standpunt dat door de gewijzigde einddatum een vierde arbeidsovereenkomst was ontstaan en dat tussen par...

Recht op onregelmatigheidstoeslag tijdens ziekte en vakantie?

In deze uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt de vraag behandeld of een werknemer tijdens ziekte en vakantie naast zijn gewone loon ook recht heeft op zijn onregelmatigheidstoeslag. De betrokken werknemer ontvangt geen vaste onregelmatigheidstoeslag, maar een toeslag welke steeds afhankelijk is van de uren waarop hij is ingeroosterd. Interessant in deze zaak is dat werknemers tijdens zie...

Aannemer aansprakelijk voor schade zzp’er als gevolg van val van dak

De aansprakelijkheidsbescherming van artikel 7:658 lid 4 BW kan zich ook uitstrekken tot de zelfstandig ondernemer. In de ondergenoemde zaak had de gedaagde als aannemer zeggenschap over een zzp’er. In dat geval is aan de toepassingsvoorwaarden voor 7:658 lid 4 BW voldaan en is gedaagde aansprakelijk voor de door eiser geleden schade.

Werkgever moet discriminatie beter aanpakken

De aanpak van discriminatie op de werkvloer moet hoger op de agenda. Werkgevers moeten het onderwerp meer bespreekbaar maken en slachtoffers moeten makkelijker kunnen klagen over discriminatie op het werk of bij een sollicitatie. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in een vertrouwelijk conceptadvies aan het kabinet, meldt de Volkskrant.

Ontslagen; mag dat zomaar?

Door de crisis raken veel mensen hun werk kwijt. Wanneer kan iemand ontslagen worden? De regels op een rij.

Onduidelijke opzegtermijn voor werkgever leidt tot vernietiging opzegbeding

Van de wettelijke opzegtermijn voor werknemers kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging echter niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.

http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/23559-adolescentenstrafrecht-treedt-in-werking

Het adolescentenstrafrecht treedt 1 april in werking. Het kabinet wil hiermee de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aanpakken door de rechter van een breder pakket aan maatregelen te voorzien. De rechter kan afhankelijk van de ontwikkeling van de jongere kiezen voor het jeugdstrafrecht of het gewone strafrecht. Het adolescentenstrafrecht kan worden toegepast op jongeren van 1...

Vijf vragen & antwoorden naar aanleiding van juweliersechtpaar Deurne

Op vrijdagavond 28 maart is juwelier Goldies in Deurne overvallen. Het juweliersechtpaar heeft daaraan weerstand geboden. Daarbij zijn twee doden gevallen. In de loop van het weekeinde ontstond er discussie over de voorlopige inschatting van het openbaar ministerie dat vervolging niet opportuun is. Daarin komen vaak de volgende vragen aan de orde.

Levert het profiteren van andermans wanprestatie een onrechtmatige daad op?

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gewezen over het profiteren van andermans wanprestatie, waarin kort gezegd is geoordeeld dat de handelswijze van een partij onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens een derde wiens recht daardoor wordt gefrustreerd.

Teeven en Van Rijn verbeteren positie kinderen vechtscheiding

Staatssecretarissen Fred Teeven en Martin van Rijn nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. De bewindspersonen hebben hiertoe plannen opgesteld omdat zij van mening zijn dat kinderen nooit de dupe zouden mogen worden van een vechtscheiding.

Achteraf notulen opstellen leidt tot kwade trouw

Het presenteren van achteraf opgestelde notulen van een aandeelhoudersvergadering als notulen van een veel eerdere datum, komt neer op het verstrekken van onjuiste inlichtingen. Als dit gebeurt om belasting te besparen, zal snel sprake zijn van kwade trouw.

Aparte procedure schadevergoeding overschrijding redelijke termijn

De Hoge Raad heeft in een onteigeningszaak een beslissing gegeven over de mogelijkheid tot verkrijging van immateriële schadevergoeding wegens een onredelijk lange duur van een civiele procedure.De hoogste bestuursrechters hadden reeds geoordeeld dat de mogelijkheid bestaat om binnen een lopend bestuursrechtelijk geding immateriële schadevergoeding te verzoeken in verband met een te lange duur ...

Kantonrechtersformule niet gevolgd in geval fiscale constructie tbv hoger netto gezinsinkomen

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst, art. 7.685 BW. Gebleken is dat arbeidsovereenkomst tussen partijen is aangegaan in het kader van een fiscale constructie, teneinde een hoger nettogezinsinkomen voor partijen te genereren. Inherent aan deze constructie is dat een verstoring in de personlijke relatie tussen partijen een verandering van omstandigheden oplevert die maakt dat voortzetting van ...

Dringende reden ontslag, niet verwijtbaar werkloos

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 19 maart 2014 dat aan de ontslagname van appellant een dringende reden ten grondslag heeft gelegen zodat appellant niet verwijtbaar werkloos is geworden.

Cookiewetgeving versoepeld

De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies. Minister Kamp van Economische Zaken heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend.

Arbeidsovereenkomst geen bewijs van dienstbetrekking

Voor het bestaan van een dienstbetrekking, hoeft de arbeidsovereenkomst niet doorslaggevend te zijn. De wijze waarop partijen uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst is daarbij van belang. Het niet verkeren in een ondergeschikte positie staat de aanwezigheid van een gezagsverhouding in de weg.

Totale uitsluiting van aansprakelijkheid bij wanprestatie in algemene voorwaarden

Bij het beoordelen van overeenkomsten/algemene voorwaarden wordt vaak onterecht te veel nadruk gelegd op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid om de risicoscope van het contract in beeld te brengen. Dit arrest ziet toevallig op de verkoop van een hijskraan, maar is net zo toe te passen op online transacties .

Publications

Beëindiging met wederzijds goedvinden: de vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever heeft u aangegeven het dienstverband met u te willen beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, ook wel genoemd de beëindigingsovereenkomst. ...

Het afwikkelen van een nalatenschap is ingewikkeld. Wanneer één van de erfgenamen minderjarig is, wordt het afwikkelen van de nalatenschap ...

The attractions of investing in the Netherlands

When thinking of the Netherlands, a field of colourful tulips may come to mind or maybe even the slowly rotating ...

Beslag op uw loon, uitkering, bankrekening of auto is erg vervelend. Het leggen van beslag kan niet zomaar. Dit kan ...

Als bootliefhebber kunt u op slag verliefd worden op het schip wat u te koop ziet liggen in de haven. ...

In een eerdere blog heb ik de uitgelegd hoe en in welke gevallen een conservatoir of executoriaal beslag kan worden ...

Recht op billijke vergoeding naast transitievergoeding?

Heeft de werknemer, nadat het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd, naast een transitievergoeding ook recht op een billijke vergoeding? ...

Personeelsdossiers: hoe zit het met de privacy van uw werknemers?

Als werkgever maak je veelal van elke werknemer een personeelsdossier aan, waarin de persoonsgegevens van de werknemer worden opgeslagen. Naast ...

De informatieverplichting van de AVG: leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese wet op het gebied van privacy, die met ingang van 25 ...

Bent u niet toegelaten tot de wsnp en wilt u in hoger beroep? Heeft u een brief gekregen dat u ...

Verjaring en stuiting van een vordering op een opgeheven vennootschap

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad in een arrest duidelijkheid gegeven over de stuiting en verjaring van een ...

Samenhangende overeenkomsten: de franchiseovereenkomst en de leaseovereenkomst

Op 31 oktober 2017 heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de opschorting van de betalingsverplichtingen door franchisenemer uit hoofde van de ...

Totstandkoming overeenkomst: Leen Bakker niet gehouden aan levering na vermelden verkeerde prijs

Op 2 oktober 2017 heeft de rechtbank Breda in het voordeel van Leen Bakker besloten dat deze niet gehouden was ...

Tussentijdse beëindiging WSNP/ schuldsanering

Uw wsnp-bewindvoerder moet elk half jaar een verslag naar de Rechtbank sturen. In dit verslag staat of u uw verplichtingen ...

Hoe ver reikt het recht op vervanging bij een kapot product?

Op 18 april 2017 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over het wettelijke recht van consumenten om vervanging van ...

Negatieve BKR-registratie succesvol verwijderd in kort geding

Op 28 juli 2017 vond op de Rechtbank Amsterdam een kort geding plaats waarbij verwijdering van een negatieve BKR-registratie succesvol ...

Merkinbreuk in Fitnessland

Staat u wekelijks te zwoegen op uw sportschool tijdens een les Bodypump? Op 3 mei 2017 heeft de rechtbank Den ...

Heeft u een huurovereenkomst voor een woonruimte of bedrijfsruimte? Dan heeft u grote kans dat hierboven “Model door de Raad ...

Ontruiming voorkomen ondanks ontruimingsvonnis?

Het gebeurt helaas vaak dat in een kort geding de ontruiming van een woning of bedrijfsruimte wordt gevorderd. Indien de ...

Zakelijk uit elkaar? Mediation!

Mediation is een frequent ingezet middel om geschillen tussen particulieren op te lossen. Steeds meer worden ook zakelijke geschillen via ...

Bos van der Burg Advocaten staat Epko Horstman succesvol bij in rechtszaak tegen Nissan-dealer

Er is de afgelopen dagen volop media-aandacht geweest voor een zaak waarbij mr. Bettonvil van Bos Van der Burg Advocaten ...

Hoge belastingdruk voor spaarders: spaarzaamheid bestraft?

De actiegroep “Bond voor Belastingbetalers” heeft een procedure tegen de belastingdienst aangespannen omdat de belastingdruk voor spaarders zo hoog is ...

In huurovereenkomsten woonruimte is vrijwel altijd ook een opzeggingsclausule t.b.v. de verhuurder opgenomen, bijvoorbeeld: ‘de verhuurder heeft een opzegtermijn van ...

Verjaring voorkomen is beter dan tegen verjaring verweren

Indien een crediteur zijn vordering op de schuldenaar niet snel genoeg int, kan het voorkomen dat de vordering verjaart. Verjaring ...

Faillissementsfraude aangepakt: bestuurders opgelet!

Op 5 april 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De nieuwe wet is een ...

Schuldeiser: bestuurder failliete vennootschap persoonlijk aansprakelijk stellen?

Als schuldeiser in een faillissement is het niet nodig af te wachten totdat de curator de bestuurder aansprakelijk stelt. Schuldeisers ...

Toelating tot de WSNP / schuldsanering: eerst het minnelijk traject!

Vorige week heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nogmaals bevestigt dat er voorafgaand aan een verzoek tot toelating tot de wsnp, eerst ...

Verwijzen naar algemene voorwaarden op website

De hoofdregel van algemene voorwaarden is dat deze voorwaarden vernietigd kunnen worden – en dus niet van toepassing zijn – ...

Vordering tot opheffing dwangsom: nakoming onmogelijk?

Indien de Rechtbank een veroordeling uitspreekt, kan zij daarbij bepalen dat er een dwangsom wordt opgelegd, als ‘stok achter de ...

De minnelijke regeling en het dwangakkoord

Voordat iemand in de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) terecht komt, moet er een traject van schuldhulpverlening aan vooraf zijn ...

Beëindiging kredietfaciliteit en zorgplicht van de bank

Banken in Nederland hebben een bijzondere zorgplicht bij de opzegging van een kredietfaciliteit. De bank moet bij haar dienstverlening de ...

Is een makelaar aansprakelijk voor een onjuist taxatierapport?

De bank verstrekt een lening aan een klant in financiële moeilijkheden en eist hierbij zekerheid in de vorm van een ...

Nieuwe methode doorstart van onderneming: de pre-pack

De pre-pack methode wint aan populariteit en wordt steeds vaker gebruikt door ondernemingen in zwaar weer om een doorstart te ...

Berekening van incassokosten en buitengerechtelijke kosten

Wanneer u een aanmaning ontvangt, is het mogelijk dat ook buitengerechtelijke incassokosten worden berekend. Dit zijn kosten die in rekening ...

Uw advocaat voor hoger beroep WSNP / schuldsanering in Zoetermeer

Wanneer u verschillende schulden heeft en u niet meer in staat bent om deze schulden af te lossen, kunt u ...

Cessieverbod in algemene voorwaarden: goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke werking?

Op 21 maart 2014 heeft de Hoge Raad in de zaak Coface Finanz/Intergamma een belangrijk arrest gewezen over de overdraagbaarheid ...

Verplichte deelname alcoholslotprogramma (ASP); gronden voor bezwaar en beroep

Indien u met teveel alcohol op een motorvoertuig heeft bestuurd kunt u, naast dat u strafrechtelijke vervolging riskeert, ook verplicht ...

Hardere strafrechtelijke aanpak van bestuurder bij faillissement

Elke rechtspersoon dient een deugdelijke administratie te voeren. De bestuurder is hiervoor verantwoordelijk. Indien u dit als bestuurder verzuimt, kunt ...

Hoge Raad bevestigt vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

De Hoge Raad heeft op 21 februari 2014 in cassatie het recht op vrije advocaatkeuze formeel bevestigd, nadat zij eerder ...

Het toezichthoudende orgaan van verenigingen en stichtingen wordt aangeduid met de term Raad van Toezicht. Leden van een Raad van ...

Melding Betalingsonmacht: voorkom persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder!

Elke bestuurder moet op de hoogte zijn van de regels omtrent de melding betalingsonmacht, om persoonlijke aansprakelijkheid door de Belastingdienst ...

Huurprijswijziging bedrijfsruimte

Huurprijswijziging bedrijfsruimte Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de wettelijke mogelijkheid om de huisvestingslasten (aanzienlijk) te verlagen. Dat wettelijke ...

Algemene Voorwaarden: better safe than sorry

Algemene voorwaarden. Bijna alle ondernemers hanteren ze, maar vaak niet op de juiste wijze. Dit leidt in de praktijk tot ...

Wetenschappelijk bewezen!: advocaat loont bij overname

Uit recent wetenschappelijk onderzoek waarop mevrouw mr C. Karsten is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, is gebleken dat de ...

Nederland, beslagland. Een machtsinstrument van de advocaat.

Als advocaat heb je meer bevoegdheden dan een incassokantoor om een schuldenaar tot betaling te bewegen. Het aanvragen van een ...

Gezondheidsproblemen voor (ex-)rokers: sigaretten- fabrikant aansprakelijk?

Een ongezonde levensstijl is een keuze. Wie (veel) wil roken, drinken, of fastfood wil eten mag dit in Nederland naar ...

Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

De nieuwe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie ...

Riskant beleggen in Vastgoed

Riskant beleggen in Vastgoed Uit onderzoek is gebleken dat particuliere beleggers in de aandelenmarkt zich vooral laten leiden door rendementsontwikkeling. ...

Samenwerken als aandeelhouders; dat kunt u maar beter goed geregeld hebben

In statuten wordt het fundament gelegd van een vennootschap en worden de meest belangrijke zaken geregeld. Vaak staan er in ...