Arbeidsrecht

hero
Ontslagrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst

Als uw werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met u wilt beëindigen, zal uw werkgever een procedure bij het UWV Werkbedrijf of bij de kantonrechter moeten opstarten. BOS VAN DER BURG heeft specialisten op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht en kan u begeleiden en adviseren over de juiste juridische route.

Vaststellingsovereenkomsten

Indien u in onderling overleg met uw werkgever heeft besloten om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het mogelijk om een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst te sluiten waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden. In deze beëidingingsovereenkomst moeten alle afspraken goed worden vastgelegd, zodat u bijvoorbeeld recht heeft op een uitkering of niet meer bent gehouden aan een concurrentiebeding. BOS VAN DER BURG kan u bijstaan tijdens de onderhandelingen met uw werkgever over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Relatie- en non-concurrentiebedingen

Een relatie- en non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband wordt beperkt in zijn keuze op zekere wijze werkzaam te zijn. Vaak gaat dit samen met een boeteclausule bij overtreding van het beding. De schending van een relatie- of non-concurrentiebeding kan op verschillende manieren tot juridische geschillen leiden. Het is daarom raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen. BOS VAN DER BURG kan u adviseren indien uw werkgever u wilt houden aan uw relatie- of non-concurrentiebeding.

Reorganisatie

Indien u te maken krijgt met een reorganisatie door uw werkgever, kunt u voor vervelende situaties komen te staan. U kunt hierbij denken aan het verplicht moeten solliciteren naar een nieuwe functie, aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden of ontslag. De kantonrechter of het UWV kan vaststellen of besluiten tot reorganisatie in redelijkheid genomen zijn, en of er geen sprake is van een valse reden. BOS VAN DER BURG kan uw belangen behartigen tijdens het reorganisatieproces.

Overgang van onderneming

Wanneer uw werkgever besluit de onderneming waarvoor u werkzaam bent te verkopen, zal uw arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende rechten en verplichtingen meegaan naar de nieuwe onderneming. Daarnaast zorgt het Nederlandse cao-recht dat na overgang van onderneming twee verschillende cao’s naast elkaar van toepassing kunnen zijn. BOS VAN DER BURG kan u adviseren over de consequenties van de overgang van onderneming.

Medezeggenschapsrecht

Er zijn verschillende wettelijke regelingen over de medezeggenschap van werknemers. Het bekendste orgaan van medezeggenschap is de ondernemingsraad, die een advies- en instemmingsrecht kan hebben. De ondernemingsraad moet op tijd worden betrokken bij besluitvorming, bijvoorbeeld over reorganisatie. Te late inschakeling betekent dat de besluitvorming opnieuw moet worden gedaan. BOS VAN DER BURG kan uw ondernemingsraad juridisch ondersteunen.

Aansprakelijkheid werkgever

Er gebeuren in Nederland jaarlijks vele ongevallen op de werkvloer. Dat kan variëren van een ongeluk op de werkvloer of in het verkeer, tot een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje. Soms heeft u hierbij recht op schadevergoeding. BOS VAN DER BURG kan u bijstaan in juridische procedures tegen uw werkgever.