Jeugdrecht

hero
Ondertoezichtstelling

Aan de Rechtbank kan worden verzocht om uw kind onder toezicht van een gecertificeerde instelling te stellen. Wanneer dit verzoek wordt toegewezen, krijgt u een gezinsvoogd aangewezen die u begeleidt met de verzorging en opvoeding van uw kind. Dit kan voelen als een inbreuk in uw ouderlijk gezag en als een inbreuk op uw recht op bescherming van het gezinsleven. Indien u het niet eens bent met de ondertoezichtstelling, kunt u zich hiertegen verdedigen met behulp van een advocaat. Ook voor een verweer tegen een voorlopige ondertoezichtstelling, voor het doen van een verzoek om tussentijdse opheffing van een ondertoezichtstelling en voor een hoger beroep tegen een uitgesproken ondertoezichtstelling kunt u terecht bij BOS VAN DER BURG.

Uithuisplaatsing

Aan de Rechtbank kan worden verzocht om uw kind uit huis te plaatsen. Uw kind kan dan worden geplaatst in een pleeggezin, een zorgtehuis of in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Gelet op de ingrijpende ingevolgen van een uithuisplaatsing en alle emoties die hierbij komen kijken, adviseert BOS VAN DER BURG om uzelf te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaten van BOS VAN DER BURG kunnen verweer voeren tegen een voorlopige uithuisplaatsing, het verzoek doen om tussentijdse opheffing van een uithuisplaatsing of hoger beroep instellen tegen een uitgesproken uithuisplaatsing. Kijk voor meer informatie ook op onze afzonderlijke website www.familierechtadvocaatzoetermeer.nl

Schriftelijke aanwijzing

Tijdens een ondertoezichtstelling kan de gecertificeerde instelling een ouder een aanwijzing opleggen betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Zowel de ouder als een kind van twaalf jaren of ouder hebben het recht om de verleende aanwijzing aan te vechten. U kunt binnen veertien dagen nadat de aanwijzing is gegeven beroep instellen bij de Kinderrechter van de Rechtbank, die dan zal beoordelen of de aanwijzing in stand moet blijven of vervallen dient te worden verklaard. Ook indien u te laat bent met beroep aantekenen bij de Kinderrechter of wanneer de omstandigheden na het geven van de aanwijzing zijn gewijzigd, kan rechtstreeks aan de gecertificeerde instelling opheffing daarvan worden verzocht.

Beëindiging, schorsing en herstel van het (ouderlijk) gezag

De ouder met het ouderlijk gezag en de niet-ouder met het gezag hebben de verplichting een kind op te voeden en te verzorgen, terwijl ook de voogdij over een kind hiermee aan die gezaghebbende toekomt. Onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie kunnen de Rechtbank verzoeken het (ouderlijk) gezag van een ouder of niet-ouder te beëindigen of te schorsen. Het is raadzaam om u hiertegen te verdedigen door tussenkomst van een advocaat omdat het verlies van het (ouderlijk) gezag niet eenvoudig kan worden hersteld.

Meerderjarigheidsverklaring

Uitsluitend een moeder die achttien jaren of ouder is, kan het ouderlijk gezag en daarmee tevens de voogdij over een kind uitoefenen. De minderjarige moeder kan daarentegen een verzoek doen aan de Rechtbank om zichzelf meerderjarig te laten verklaren, zodat zij het gezag over haar kind zelf kan uitoefenen. Dit verzoek kan ook tijdens de zwangerschap aan de Rechtbank worden gedaan, of wanneer de minderjarige nog geen zestien jaar is, maar dat tijdens de bevalling wel zal zijn.

Overige

Ook voor overige kwesties die betrekking hebben op het Jeugdrecht kunt u bij BOS VAN DER BURG terecht, zoals voor het vervangen van de gecertificeerde instelling, voor geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling of het voeren van verweer tegen een verzoek om vervangende toestemming voor een medische behandeling.