Personen- en familierecht

hero
Trouwen

Als u gaat trouwen denkt u waarschijnlijk niet direct aan een advocaat. Toch kan BOS VAN DER BURG u adviseren over de juridische voor- en nadelen alsmede over de inhoud van huwelijkse voorwaarden.

Echtscheiding op eenzijdig verzoek

In de (emotionele) periode van echtscheiding is het van belang dat u zich laat bijstaan door een professional die het overzicht heeft over de zakelijke beslissingen die genomen moeten worden. In de meeste gevallen moet de ontbinding van het huwelijk door de Rechtbank worden uitgesproken. Ook als het de aanstaande ex-partners ondanks tussenkomst van hun advocaten niet lukt om in onderling overleg tot afspraken te komen, dan zal de Rechter knopen moeten doorhakken over bijvoorbeeld de inhoud van het ouderschapsplan, de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie en de verdeling van het vermogen of de schulden. BOS VAN DER BURG beschikt over specialistische kennis over echtscheidingen en kan u helpen bij het nemen van de noodzakelijke beslissingen.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Wanneer u en uw partner gezamenlijk tot overeenstemming kunnen komen, kan BOS VAN DER BURG u beiden bijstaan. BOS VAN DER BURG kan namens u beiden de Rechtbank verzoeken om de scheiding uit te spreken. Bijstand van een gezamenlijke advocaat zal kan ervoor zorgen dat uw scheiding zo efficiënt mogelijk verloopt.

Gezag en omgang

U heeft met uw ex-partner het gezag over uw kind en u heeft het vermoeden dat uw ex-partner niet op een goede wijze met het kind omgaat. In zo’n situatie kan door een advocaat van BOS VAN DER BURG aan de Rechter worden gevraagd de omgang te beperken of zelfs het ouderlijk gezag alleen aan u toe te wijzen. Het komt ook voor dat u (meer) omgang wilt met uw kind, maar de ex-partner dit tegenwerkt. Wanneer u in dergelijke situaties geen omgangsregeling kunt afspreken, kan BOS VAN DER BURG u hierbij helpen en – zo nodig – de Rechter vragen een beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie ook op onze afzonderlijke website www.familierechtadvocaatzoetermeer.nl

Kinder- en partneralimentatie

Tijdens de echtscheidingsprocedure kan door de Rechtbank worden bepaald dat u iedere maand alimentatie voor uw ex-partner en kinderen moet betalen. Uw inkomen kan echter in de loop der tijd verminderen en mogelijk kunt u de destijds vastgestelde bedragen niet meer betalen. In een dergelijke situatie kan bij de Rechtbank worden gevraagd de alimentatie te verminderen. BOS VAN DER BURG kan voor u berekenen of in uw situatie een verzoek tot wijziging van kinder- en/of partneralimentatie mogelijk is en kan voor u de procedure bij de Rechter voeren. Kijk voor meer informatie ook op onze afzonderlijke website www.familierechtadvocaatzoetermeer.nl.

Boedelverdeling

In het kader van een echtscheiding vindt een boedelverdeling plaats. De gemeenschappelijke boedel dient verdeeld te worden en soms dienen er nog verrekeningen plaats te vinden. U kunt hierbij denken aan verdeling van de inboedel, de woning, (aandelen in) een onderneming, eventuele schulden etc. BOS VAN DER BURG kan samen met u de omvang en de waarde van de boedel in kaart brengen. Bij een gemeenschappelijke advocaat zal de boedel in overleg met u beiden worden vastgesteld. Bij een eenzijdige procedure zal uw advocaat uw wensen omtrent de verdeling bespreken met de wederpartij of voorleggen aan de Rechter.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Tijdens het aangaan van huwelijkse voorwaarden wordt veelal een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. Niet naleving van het periodieke verrekenbeding kan leiden tot onaangename verrassingen bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. BOS VAN DER BURG beschikt over specialistische kennis op het gebied van de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Adoptie

Het kan voorkomen dat uw buitenlandse adoptie niet in Nederland wordt erkend, bijvoorbeeld wanneer het land van herkomst niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. BOS VAN DER BURG kan in die situatie een verzoek voor u indienen bij de Rechtbank, zodat uw adoptie in Nederland kan worden erkend. Indien uw buitenlandse adoptie in Nederland niet voor erkenning in aanmerking komt, kan de Rechtbank worden verzocht uw adoptie naar Nederlands recht uit te spreken. Ook voor een verzoek om partneradoptie kunt u bij BOS VAN DER BURG terecht.

Erkenning, ontkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Indien de moeder van uw kind weigert om u toestemming te verlenen uw kind als vader te erkennen, kan dan aan de Rechtbank worden verzocht om u vervangende toestemming tot erkenning te verlenen. Ook indien er (van rechtswege) een erkenning heeft plaatsgevonden, terwijl de erkenner niet de biologische vader is, kan door de juridische vader, de moeder of door een kind zelf aan de Rechtbank worden verzocht de ontkenning van het vaderschap uit te spreken. Tevens kan de moeder of het kind zelf een verzoek doen om het vaderschap van de man gerechtelijk vast te laten stellen.

Bijzonder curator in afstammingskwesties

In afstammingszaken kan mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos van der Burg advocaten te Zoetermeer door de Rechtbanken Den Haag en Rotterdam of door het Gerechtshof Den Haag worden aangesteld om voor een kind op te treden. Het gaat hierbij vaak om kwesties omtrent erkenning of ontkenning van het vaderschap. Lennard kan in uw zaak worden aangesteld om onder meer te toetsen of de belangen van het kind niet worden geschaad bij de verzochte erkenning of ontkenning vaderschap. Ook dient hij als deskundige te toetsen of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Tevens wordt van hem verwacht dat hij een oordeel vormt over de internationale rechtsmacht en het toepasselijke recht.

Voornaamswijziging

Indien u last heeft van uw voornaam, dan wel om andere redenen graag een andere voornaam wenst, kan de Rechtbank worden verzocht uw voornaam te wijzigen. Er zitten wel gevolgen vast aan het wijzigen van uw voornaam en een verzoek daartoe moet aan strikte voorwaarden voldoen. BOS VAN DER BURG kan u bijstaan bij het wijzigen hiervan.