Bestuursrecht

hero
Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht heeft betrekking op het geheel aan regels gericht op het overheidshandelen. Hierbij staat de Algemene wet bestuursrecht centraal. Het bestuursrecht heeft betrekking op alle besluiten die worden genomen door de overheid, zoals het verlenen van vergunningen, het verlenen van subsidie en handhavingsbesluiten. In de meeste gevallen kan bezwaar en beroep worden ingesteld tegen een overheidsbesluit.

Overheidsaansprakelijkheid en schadevergoeding

BOS VAN DER BURG heeft specialistische kennis op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. Hierbij kan worden gedacht aan schadeclaims in verband met (grote) infrastructurele projecten en werkzaamheden in de (binnen)stad waardoor uw bedrijf langere tijd niet meer of niet meer goed bereikbaar is. Er kan op diverse manieren schade worden geleden ten gevolge van overheidshandelen. U kunt hierbij recht hebben op schadevergoeding, bijvoorbeeld een planschadevergoeding of nadeelcompensatie. BOS VAN DER BURG kan u adviseren over de mogelijkheden om uw schade op de overheid te verhalen.

Planschade

Een planschadevergoeding is een vergoeding voor schade die wordt geleden als gevolg van bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan. De schade die door de planologische maatregel wordt geleden kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering (vermogensschade) van uw onroerend goed of uit een omzetdaling van uw bedrijf (inkomensschade).

Nadeelcompensatie

Het kan zijn dat schade wordt geleden ten gevolge van op zich rechtmatig handelen. Bijvoorbeeld indien schade wordt geleden ten gevolge van een verkeersbesluit of wanneer er sprake is van omzetverlies omdat uw bedrijf (tijdelijk) niet of minder goed bereikbaar is. In bepaalde gevallen dient de overheid de geleden schade te vergoeden.

Onrechtmatige overheidsdaad

In sommige gevallen kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen door de overheid waardoor schade wordt geleden. Het gaat hier om een complex rechtsgebied waardoor niet altijd duidelijk is waar en hoe de geleden schade kan worden geclaimd. Door de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, die (gedeeltelijk) in werking is getreden op 1 juli 2013, ontstaat er weliswaar meer duidelijkheid, maar deskundig juridisch advies blijft belangrijk.

Aanbestedingsrecht

Overheden moeten bepaalde procedures volgen voor het gunnen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De in Nederland geldende procedures zijn opgenomen in de op 1 april 2013 in werking getreden Aanbestedingswet. De Europese en Nederlandse aanbestedingsregels hebben als doel de bevordering van eerlijke mededinging en interne marktwerking in Europa en vormen, samen met de jurisprudentie van o.a. het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) een complexe materie. Ook voor uw vragen met betrekking tot aanbestedingen en voor de begeleiding van aanbestedingsprocedures, kunt u bij BOS VAN DER BURG terecht.