Fiscaal recht

hero
Tax planning en corporate structuring

In de steeds verdergaande internationalisering van het zakenleven neemt het plannen en structureren van grensoverschrijdende transacties een voorname rol in. Lokale wet- en regelgeving, belastingverdragen tussen landen, alsmede EU bepalingen dienen te worden geraadpleegd om investeringen en inkomstenstromen fiscaal te optimaliseren. BOS VAN DER BURG beschikt over de expertise, ervaring en het internationale netwerk om dergelijke trajecten in goede banen te leiden.

Transactiepraktijk

Bij fusies en overnames zal de kopende partij exact willen weten wat er gekocht gaat worden en of er geen fiscale ‘lijken’ in de kast zitten. BOS VAN DER BURG kan deze fiscale due diligence begeleiden of geheel uit handen nemen teneinde de voorwaarden voor de overname vanuit fiscaal oogpunt te optimaliseren.

Transfer pricing

Ondernemers hebben de wettelijke verplichting tot het vaststellen en vastleggen van marktconforme verrekenprijzen die gehanteerd worden voor onderlinge leveringen van goederen en diensten (‘transfer pricing’). Ondernemers willen hun kosten bij voorkeur laten neerslaan waar de belastingtarieven het hoogst zijn en opbrengsten waar de tarieven het laagst zijn. Daarentegen willen belastingautoriteiten voorkomen dat middels het kunstmatig verschuiven van winsten hun respectieve belastinggrondslagen verslechteren. BOS VAN DER BURG beschikt over de expertise en ervaring om ondernemers bij te staan in het voldoen aan de transfer pricing verplichting en een rapportage op te stellen conform de geldende Nederlandse en OESO regelgeving.

Migratie en uitzending van personeel

Mensen zijn de centrale drijfveren in de mondiale markt van vandaag, daardoor is het van groot belang voor internationaal opererende bedrijven om ervaren en innovatieve medewerkers aan te trekken en te behouden. Zij zijn bereid om buitenlandse opdrachten uit te voeren en zich tijdelijk (‘expats’) dan wel permanent (‘migranten’) te vestigen in Nederland of buitenland. Het is vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces voor werkgevers om ervoor te zorgen dat de van toepassing zijnde regels en voorschriften worden nageleefd. Gelet op de verschillende fiscale regelgevingen, die bij grensoverschrijdende arbeidssituaties voorkomen, zouden werkgevers in hun belang een buitenlandse werknemer zorgvuldig moeten benaderen en begeleiden. BOS VAN DER BURG biedt migranten, internationale werkgevers en hun buitenlands personeel een breed scala van diensten aan, zoals: * het optimaliseren van grensoverschrijdende arbeid om de kosten van een buitenlandse opdracht te minimaliseren * voldoen aan belasting- en sociale zekerheidsverplichtingen, alsmede het voorbereiden van Nederlandse inkomstenbelasting aangiften * toepassing van de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers * Adviezen over de regels en voorschriften van immigratie met betrekking tot administratie, registratie en vergunningen voor werknemers * advies over arbeidsrechten en -reglementen, waaronder het opstellen van arbeidsovereenkomsten.