Insolventierecht

hero
Aanvraag surseance van betaling

Indien de bestuurder van een onderneming verwacht dat de onderneming op korte termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, kan hij de Rechtbank verzoeken uitstel van betaling te verlenen. Het doel is de betaling aan crediteuren uit te stellen. Dit geeft de bestuurder tijd om met de crediteuren een betalingsregeling of crediteurenakkoord overeen te komen. Indien surséance van betaling wordt verleend, zal er een bewindvoerder aangewezen worden welke betrokken is bij de verdere afwikkeling van de surséance. De Rechtbank kan de surséance indien nodig omzetten in faillissement.

Doorstart

Met een doorstart wordt bedoeld dat een onderneming failliet wordt verklaard en vervolgens ‘herleeft’. Dit kan doordat de curator de activiteiten verkoopt aan een geïnteresseerde koper. Deze koper kan ook de oorspronkelijke bestuurder zijn. De oude onderneming blijft failliet, maar het lijkt alsof de onderneming (eventueel onder een andere naam) weer doorgaat met haar activiteiten. De advocaten van BOS VAN DER BURG begeleiden regelmatig doorstarts van bedrijven. Meer in het bijzonder kunnen de advocaten van BOS VAN DER BURG tevens adviseren bij zogeheten ‘pre-packs’ en de benoeming van een zogeheten ‘stille’ bewindvoerder oftewel bij ‘voorgekookte’ doorstarts vooruitlopende op een faillissement.

Faillissementsaanvraag

Een faillissement kan zowel door de onderneming zelf, als door haar crediteuren worden aangevraagd. Het is van groot belang om vooraf alle risico’s in kaart te brengen en te kijken of een faillissementsaanvraag de enige optie is. BOS VAN DER BURG kan u hierover adviseren en kan de eigen faillissementsaanvraag, of de faillissementsaanvraag van een debiteur voor u indienen.

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Een bestuurder van een failliete onderneming kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort door de curator, bijvoorbeeld indien in het verleden de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd en/of de financiële administratie gebrekkig is. Ook kunnen ook individuele schuldeisers van de onderneming in bepaalde gevallen trachten om de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen. Het is daarom van belang dat reeds voorafgaand aan een faillissement gekeken wordt naar de risico’s die zich in dit kader voordoen. Indien de bestuurder in faillissement door de curator of een individuele schuldeiser wordt aangesproken, kan BOS VAN DER BURG u in deze procedure begeleiden.

Verzoek tot toelating WSNP

U kunt alleen een verzoek doen tot toelating in de schuldsanering als u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap heeft. Een besloten vennootschap komt hiervoor niet in aanmerking. Er zijn verschillende criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor toelating. Zo mogen uw schulden niet ontstaan zijn door fraude, en moet u eerst proberen een minnelijke regeling met uw schuldeisers te bereiken. BOS VAN DER BURG beschikt over de kennis om u te begeleiden naar toelating tot de schuldsanering. Lees hier ook het artikel over de toelating tot de wsnp: http://bosvanderburg.nl/nl/nieuws/publicaties/toelating-tot-de-wsnp-schulsanering-eerst-het-minn/

Hoger beroep afwijzing WSNP

Als de Rechtbank het verzoek tot toelating in de schuldsanering afwijst, kunt u bij het gerechtshof beroep aantekenen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. BOS VAN DER BURG kan dit hoger beroep voor u indienen en u hierin begeleiden.

Tussentijdse beëindiging of weigering schone lei

Aan het einde van het traject van de schuldsaneringsregeling verstrekt de Rechtbank een zogenaamde schone lei. Dit betekent feitelijk wel dat er nog schulden bestaan, maar deze schulden kunnen niet meer worden opgeëist. Het kan voorkomen dat u niet voldoet aan de voorwaarden van de schuldsaneringsregeling en dat de schone lei wordt geweigerd of tussentijds wordt beëindigd. Hiertegen kunt u ook in beroep. BOS VAN DER BURG kan u hierbij adviseren.