Aansprakelijkheids- en verbintenissenrecht

hero
Onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Er zijn heel veel handelingen denkbaar die als onrechtmatige daad kunnen worden bestempeld. Wil sprake zijn van een onrechtmatige daad dan moet sprake zijn van een onrechtmatige gedraging die toegerekend kan worden aan de dader, er moet schade geleden zijn die het gevolg is van de handeling en de onrechtmatige daad moet jegens u gepleegd zijn. In dat geval kunt u recht hebben op schadevergoeding. BOS VAN DER BURG kan u adviseren en u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Contractuele aansprakelijkheid; wanprestatie

Wanprestatie ontstaat indien uw wederpartij de afspraken uit een overeenkomst niet, niet tijdig of onjuist zijn nagekomen en dit aan uw wederpartij kan worden toegerekend. U kunt dan nakoming van de overeenkomst vorderen. In de meeste gevallen moet u ook een ingebrekestelling sturen. BOS VAN DER BURG staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij wanneer er sprake is van wanprestatie. BOS VAN DER BURG kan uw schade in een gerechtelijke procedure verhalen op de tegenpartij of kan u in rechte bijstaan tegen een schadeclaim.

Verzekeringsrecht

Indien u een conflict heeft met uw verzekeraar, is juridische bijstand van groot belang. Indien er geen oplossing kan komen tussen u en uw verzekeraar, kan het geschil worden voorgelegd aan de Rechter. BOS VAN DER BURG kan u hierin adviseren.