Aansprakelijkheidsrecht

hero
Contractuele aansprakelijkheid; wanprestatie

Wanprestatie ontstaat indien uw wederpartij de afspraken uit een overeenkomst niet, niet tijdig of onjuist nakomt en dit aan uw wederpartij kan worden toegerekend. U kunt dan nakoming van de overeenkomst vorderen. In de meeste gevallen moet u ook een ingebrekestelling sturen. BOS VAN DER BURG staat zowel schuldeisers als schuldenaren bij wanneer sprake is van wanprestatie. BOS VAN DER BURG kan uw schade in een gerechtelijke procedure verhalen op de tegenpartij of kan u in rechte bijstaan tegen een schadeclaim.

Onrechtmatige daad

Heeft een ander uw bedrijf schade toegebracht? BOS VAN DER BURG helpt u bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het verhalen van de schade.