Arbeidsrecht

hero
Opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst

Veel standaard arbeidsovereenkomsten volstaan niet of bieden onvoldoende dekking. Een goed arbeidscontract is de basis om onnodige geschillen te vermijden. Gelet op de vele (snel opvolgende) ontwikkelingen in het arbeidsrecht is het aan te bevelen de arbeidsovereenkomsten regelmatig te laten upgraden.

Ontslagrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst

Als u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wilt beëindigen, kan dit door middel van een procedure bij het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter. BOS VAN DER BURG heeft specialisten op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht en kan u begeleiden en adviseren over de juiste juridische route.

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft zowel een vennootschapsrechtelijke alsook een arbeidsrechtelijke band met de onderneming. Dit maakt zijn positie anders dan die van een gewone werknemer. De inhoud van een arbeidsovereenkomst zal in de regel dan ook anders zijn dan die van een gewone werknemer. Wij adviseren zowel bestuurders als ondernemingen en stichtingen over hun rechtspositie.

Vaststellingsovereenkomsten

Indien werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het mogelijk om een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst te sluiten waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden.

Relatie- en non-concurrentiebedingen

Een relatie- en non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband wordt beperkt in zijn keuze op zekere wijze werkzaam te zijn. Vaak gaat dit samen met een boeteclausule bij overtreding van het beding. De schending van een relatie- of non-concurrentiebeding kan op verschillende manier tot juridische geschillen leiden. Het is daarom raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen. BOS VAN DER BURG kan een relatie- of concurrentiebeding op de juiste manier voor u redigeren, en kan u bijstaan in juridische procedures waarin nakoming van een dergelijk beding wordt gevorderd.

Reorganisatie

Indien het noodzakelijk is om binnen uw onderneming te reorganiseren, dient rekening gehouden te worden met verschillende bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen. De kantonrechter of het UWV stelt vast of besluiten tot reorganisatie in redelijkheid genomen zijn, en of er geen sprake is van een valse reden. Het is van groot belang dat u in een vroeg stadium juridische ondersteuning en begeleiding inschakelt, om niet voor verrassingen achteraf te komen staan. Vaak wordt gekozen voor het “low profile” model, dat wil zeggen dat het advocatenkantoor niet naar buiten treedt, maar de key mensen in het bedrijf aanstuurt en begeleidt bij de noodzakelijk te nemen (proces)stappen. De daarbij behorende concepten worden door BOS VAN DER BURG geredigeerd, zoals het Sociaal Plan, ontslagaanvragen, brieven aan werknemers, etc.

Overgang van onderneming

Bij overgang van onderneming vindt van rechtswege overgang plaats van de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten. BOS VAN DER BURG adviseert u over onder andere de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en levert desgewenst specialisten die kunnen worden ingezet voor vraagstukken omtrent deze arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij ondernemingen die behoefte hebben aan integrale advisering, communicatie en uitvoering van de arbeidsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid werkgever

Er gebeuren in Nederland jaarlijks vele ongevallen op de werkvloer. Dat kan variëren van een ongeluk op de werkvloer of in het verkeer, tot een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje. Advocaten kunnen dit soort ongelukken natuurlijk niet voorkomen. BOS VAN DER BURG kan wel met u bekijken hoe u uw risico’s kunt beperken, en kan u uiteraard bijstaan in juridische procedures.