Ondernemingsrecht

hero
Contractenrecht, algemene voorwaarden

Koopovereenkomsten opstellen of uitonderhandelen, algemene voorwaarden redigeren: BOS VAN DER BURG beschikt over specifieke kennis om voor u de meest gunstige overeenkomsten af te sluiten met klanten of leveranciers.

Fusies en overnames

Indien u activa en passiva wilt overdragen of overnemen, of wanneer u het gehele aandelenkapitaal wilt kopen of verkopen: een bedrijfsovername is een ingewikkeld juridisch proces. Zowel bedrijfseconomische als juridische en fiscale aspecten zullen hierbij aan bod komen. Wij kunnen het juridisch proces vanaf de onderhandelingen tot de daadwerkelijke overdracht in goede banen leiden.

Bestuurders- en concernaansprakelijkheid

Het handelen van een bestuurder of die van de bestuurder rechtspersoon kan onder omstandigheden leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Wij kunnen u adviseren of uw handelen kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder en hoe u zich hiertegen kunt beschermen. Ook kunnen wij u adviseren om al dan niet tot aansprakelijkstelling van een bestuurder over te gaan.

Aansprakelijkheid van commissarissen en toezichthouders

Commissarissen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor hun toezicht op het bestuur. Ook een commissaris of toezichthouder kan door de vennootschap aansprakelijk worden gesteld indien de vennootschap schade lijdt als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling door een commissaris, bijvoorbeeld wanneer de raad van commissarissen niet toeziet op naleving van de administratieve of boekhoudkundige verplichtingen.

Corporate litigation

Corporate litigation is de combinatie van het ondernemingsrecht en het procesrecht. De advocaten van BOS VAN DER BURG hebben ruime proceservaring en kunnen u bijstaan in juridische procedures voor alle mogelijke geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht. Komt het op procederen aan, dan kunt u rekenen op een gedegen proceservaring.

Ondernemingskamer

Ook in bijzondere procedures die gevoerd moeten worden bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, zoals enquêteprocedures en jaarrekeningprocedures, kunnen wij u bijstaan.

Risicoanalyses en riskmanagement

BOS VAN DER BURG adviseert ondernemingen over hoe juridische risico’s, onder andere op het gebied van niet-nakoming van overeenkomsten, debiteurenbeheer, bestuurdersaansprakelijkheid, naderend faillissement etc. het beste kunnen worden beheerst en kunnen worden beperkt.

Quick scans en reviews

Behalve het opmaken van contracten, kunnen wij uw contracten ook juridisch toetsen of aanscherpen. Tevens kunnen wij uw gehele onderneming aan een quick scan onderwerpen. Hierbij worden al uw overeenkomsten tegen een zeer gunstig tarief bekeken op mogelijke juridische risico’s.

Due dilligence

Bij een fusie of overname zal de kopende partij exact willen weten wat hij koopt. Hiervoor moet een uitvoerig en nauwkeurig boekenonderzoek worden verricht. De mogelijke risico’s van een overname zullen hierbij in kaart worden gebracht. De uitkomst van een due dilligence onderzoek kan invloed hebben op de koopprijs of andere voorwaarden voor de overname. BOS VAN DER BURG kan dit due diligence traject voor u begeleiden of geheel uit handen nemen.

Herstructureringen en corporate recovery

Bedrijven in financieel zwaar weer ontkomen er niet aan het roer om te gooien om te kunnen overleven. Uw bedrijfskrediet wordt opgezegd door de bank of er wordt gedreigd met het aanvragen van uw faillissement. BOS VAN DER BURG kan uw onderneming bijstaan bij herfinancieringsoperaties en onderhandelingen met uw huisbankier.

Corporate governance

Corporate governance, ook wel ‘goed ondernemingsbestuur’ genoemd, is van groot belang voor iedere onderneming en instelling. Het gaat hierbij om kwaliteit, onafhankelijkheid en transparantie, onder toezicht van een onafhankelijk orgaan. De regels voor een goede corporate governance richten zich bijvoorbeeld op de vergoedingen voor bestuurders, de positie van aandeelhouders en het functioneren van het bestuur.

Oprichting rechtspersoon / advies keuze rechtsvorm

Het staat u vrij om de door u gewenste onderneming op te richten. De keuze beperkt zich hierbij niet tot een eenmanszaak of een besloten vennootschap. Onze advocaten kunnen u juridisch en fiscaal adviseren over de beste rechtsvorm voor uw nieuwe onderneming.

Familiebedrijven en familiestatuten

Een familiestatuut ziet niet alleen op afspraken tussen aandeelhouders, maar legt afspraken vast tussen alle familieleden die werkzaam zijn in een familiebedrijf. In overleg met alle familieleden moet worden bepaald hoe bindend de regels zijn: de regels kunnen slechts richtlijnen zijn, maar het is ook mogelijk om de regels afdwingbaar te maken door sancties op te leggen bij overtreding van de regels. Het familiestatuut vormt de basis voor een goede samenwerking en zorgt voor een stevig fundament in het familiebedrijf.

Beslag- en executierecht

In het ondernemingsrecht kunnen eventuele verhaalsmogelijkheden op een onderneming nog voor aanvang van een procedure worden ‘veilig gesteld’. U wilt immers zekerheid dat u als eisende partij na het vonnis van de Rechter uw vordering op de schuldenaar ook daadwerkelijk kunt innen. Omgekeerd kan het voorkomen dat er onterecht onder uw bankrekening beslag is gelegd. BOS VAN DER BURG heeft specialistische kennis op het gebied van het beslag- en executierecht en kan adviseren en procederen op het gebied van het leggen én het opheffen van het beslag.