Geen ontbinding huurovereenkomst bij tijdelijke betaalproblemen

Bij een huurbetalingsachterstand krijgt u meestal met incassobureaus te maken. U wordt verzocht te betalen, omdat anders een gerechtelijke procedure volgt. Of u bent al gedagvaard. In de regel zal de rechter een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van het gehuurde toewijzen als u meer dan twee maanden huur verschuldigd bent. Er kunnen echter omstandigheden zijn die ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde niet rechtvaardigen. Zie ook de uitspraak van Rb. Den Haag 1 september 2021, ECLI:N:LBDHA:2021:10298.

Huurgenot en bewind

Voormelde zaak kent als huurder een bewindvoerder en een woningcorporatie als verhuurder. De bewindvoerder wordt aangemerkt als huurder, omdat het beheer over het huurgenot hem toekomt naar artikel 1:438 BW. De dagvaarding wordt dan ook gericht aan de bewindvoerder (als formele procespartij), die de onderbewindgestelde naar artikel 1:441 lid 1 BW in rechte vertegenwoordigt. Zie ook HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:525.

De onderbewindgestelde ontving eerst een bijstandsuitkering, die later tijdelijk is stopgezet. Zo kon een huurachterstand van ruim acht maanden ontstaan. In die tijd zou de bewindvoerder zich onvoldoende hebben ingespannen om de bijstandsuitkering te herstellen. Volgens de onderbewindgestelde is de bewindvoerder daardoor tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder, waardoor de onderbewindgestelde de bewindvoerder aansprakelijk heeft gesteld. Hoewel een succesvolle aansprakelijkheidsstelling ervoor had kunnen zorgen dat de huurbetalingsachterstand kon worden ingelopen, gaat de rechter aan dit geschil voorbij. De verhuurder is immers geen partij in deze kwestie.

Betalingsregeling

Omdat de huurachterstand van ruim acht maanden niet wordt betwist, wordt deze vordering inclusief wettelijke rente toegewezen. Deze huurachterstand zou dan in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde rechtvaardigen. De rechter oordeelt echter anders, omdat de betalingsproblemen zijn ontstaan door een tijdelijke onderbreking van de bijstandsuitkering. De lopende huur werd dus weer op tijd betaald, waardoor de huurbetalingsachterstand niet verder kon oplopen. Vervolgens is een reële betalingsregeling aangeboden. De verhuurder weigerde die betalingsregeling alleen te aanvaarden, terwijl het niet aannemelijk zou zijn dat de verhuurder bij toewijzing van haar vordering een betere betalingsregeling zou krijgen. Aldus was toewijzing van de vordering tot ontbinding en ontruiming niet in het belang van zowel de huurder als van de verhuurder.

Heeft u een betalingsachterstand en heeft u daardoor een dagvaarding ontvangen? Of heeft u een andere vraag over uw huurwoning? Neem contact op met mr. M.J.S. Spanjersberg via mvspanjersberg@bosvanderburg.nl of 079 320 3366.