Schorsing tenuitvoerlegging ontruiming lopende shoarmazaak

Huurder heeft de verplichting op zich genomen het gehuurde af te bouwen en dit conform de contractuele bestemming te gebruiken. Daar huurder zulks zou hebben nagelaten, is hij bij vonnis veroordeeld tot nakoming. Volgens verhuurder is niet deugdelijk en volledig uitvoering gegeven aan het vonnis, waardoor in kort geding ontruiming is gevorderd en is toegewezen. Huurder start in hoger beroep een incident tot schorsing ex art. 351 Rv.

Het hof gaat uit van HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026. Met tenuitvoerlegging als uitgangspunt wordt gekeken naar het belang bij behoud van de bestaande toestand. Dit zonder te kijken naar de kans van slagen van het hoger beroep, tenzij blijkens onbekende feiten en omstandigheden sprake is van een kennelijke misslag.

De uitvoerbaarheid bij voorraad is niet gemotiveerd toegewezen. Aldus volgt de belangenafweging.

Huurder stelt het volgende. Hij heeft enorme investeringen gedaan. Bij ontruiming vallen de inkomsten uit exploitatie weg. Het restaurant is in bedrijf en wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming. Er is geen (brand)onveilige situatie en verhuurder lijdt geen schade bij schorsing: de huur wordt gewoon betaald. Verhuurder zelf heeft geen investeringen gedaan en dient ook nog een lekkage te verhelpen. Dat de verbouwing enigszins langer duurt, levert geen belang op dat de ontruiming zou kunnen rechtvaardigen. Dit omdat ontruiming zorgt voor een onomkeerbare situatie met zeer aanzienlijke extra schade. Bij terugdraaiing van de ontruiming is een toekomstige exploitatie ook mogelijk niet meer goed haalbaar.

Het hof oordeelt huurder belang heeft bij exploitatie totdat in hoger beroep is beslist. Er zijn grote investeringen gedaan, die huurder bij ontruiming niet terugkrijgt. Ook ontstaat bij ontruiming een onomkeerbare situatie. Verhuurder heeft immers gesteld een andere huurder op het oog te hebben. Verhuurder heeft niet betwist dat de huur wordt betaald. De verbouwing heeft weliswaar langer geduurd, maar het is een feit van algemene bekendheid dat bouwmaterialen de afgelopen jaren langere levertijden kennen en dat het lastig is om aan personeel te komen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:4111 (publicatiedatum: 8 december 2022)

Dit bericht is eerder verschenen in Sdu OpMaat Huurrecht+