Nieuwe procedure: gezamenlijke toegang ouders

Op 1 april 2021 is bij onder meer de Rechtbank Den Haag een nieuwe pilot van start gegaan. Deze pilot maakt het voor ouders in conflict mogelijk om een snelle procedure bij de rechter te starten. Het voordeel hiervan is dat ouders snel duidelijkheid en een oplossing hebben en dat verdere escalatie wordt voorkomen. Wel geldt als voorwaarde voor deelname dat ouders bereid zijn om samen te werken aan een oplossing. Indien ze niet samen tot een oplossing komen, beslist de rechter.

Deelname aan de procedure

Als u als ouders een conflict heeft, bijvoorbeeld  over omgang met de kinderen of over alimentatie, en u er samen niet uitkomt, dan kunt u een (gezamenlijk) advocaat inschakelen om te overleggen of deze procedure wellicht iets voor u is.

De advocaat zal u dan vragen of u bereid bent om samen te werken bij het vinden van een oplossing. Indien u hiertoe bereid bent, vult hij samen met u het aanmeldformulier in. Hierin geeft u aan op welke punten u het met elkaar eens bent en op welke punten nog niet. 

Vervolgens beoordeelt de rechter binnen zes werkdagen of zij uw zaak geschikt vindt voor de pilot. In principe neemt de Rechtbank alle zaken waarin ouders bereid zijn om samen te werken aan, tenzij de zaak te ingewikkeld is.

Op het moment dat de rechter de zaak aanneemt, nodigt zij u als ouders, samen met uw advocaat, binnen zes weken uit op de rechtbank voor een (bemiddelings)gesprek.

Het gesprek met de rechter

Als het conflict betrekking heeft op minderjarige kinderen, kan de rechter, apart van het oudergesprek, met de kinderen in gesprek gaan over het conflict. Hiervoor geldt in beginsel een leeftijdsgrens van 12 jaar, maar in de pilot wordt ook gekeken of dit verlaagd kan worden naar 8 jaar. Naar dit gesprek mogen kinderen iemand meenemen die voor hen tot steun is en die niet bij het conflict betrokken is. De uitkomst van het gesprek kan de rechter meenemen in het gesprek met de ouders en in een eventuele beslissing.

Het gesprek met de ouders vindt plaats op de rechtbank en duurt zo’n 1,5 tot 2 uur. In de praktijk kan dit nog weleens uitlopen, omdat de rechter de tijd voor zaak neemt die hij/zij nodig acht. Bij het gesprek kan ook een hulpverlener aanwezig zijn en/of de Raad van de Kinderbescherming. In het gesprek gaan partijen actief aan de slag met het vinden van een oplossing. Ook wordt in het gesprek uitgebreid aandacht besteed aan de ondersteuning die u als ouders daarbij kan gebruiken. Te denken valt aan het aanbieden van een bepaald hulpverleningstraject.

Aan het eind van het gesprek hebben de ouders hopelijk een schikking met elkaar getroffen. Indien de ouders dat niet lukt, beslist de rechter. Indien de rechter beslist, is hoger beroep daartegen instellen mogelijk.

In beide gevallen hebben de ouders duidelijkheid en kunnen ze samen weer verder.

Bent u in conflict met uw (ex)-partner en wenst u gebruik te maken van deze procedure, neem dan gerust contact met ons op.