Verjaring Voorkomen Is Beter Dan Tegen Verjaring Verweren

Indien een crediteur zijn vordering op de schuldenaar niet snel genoeg int, kan het voorkomen dat de vordering verjaart. Verjaring is een veelvuldig ingeroepen standpunt als het gaat om het betwisten van vorderingen. Op 29 april 2016 heeft de Hoge Raad moeten oordelen over de verjaringstermijn van een vordering. 

Verjaring 

Verjaring is een belangrijke regel als het gaat om het beoordelen van de rechtsgeldigheid en de verschuldigdheid van (geld)vorderingen. Wanneer de schuldeiser namelijk stil zit en de vordering op zijn beloop laat, zal de aanspraak na verloop van tijd verjaren. Verjaring houdt in dat de crediteur het geld niet meer van de schuldenaar kan claimen. Indien de debiteur nadat de vordering is verjaard alsnog de schuld voldoet, is de kous daarmee echter definitief af. 

Mocht de schuldenaar na betaling beseffen dat hij ten onrechte heeft betaald vanwege verjaring, kan de door de debiteur geleverde prestatie niet meer worden teruggevorderd. Nadat een vordering is verjaard blijft immer nog een morele verplichting tot betaling van de schuld over. Deze morele verplichting wordt aangeduid als een natuurlijke verbintenis. 

Inroepen van verjaring en verjaringstermijnen 

Verjaring dient te worden ingeroepen. Slechts als een beroep wordt gedaan op verjaring door de debiteur kan een Rechter oordelen dat de vordering is verjaard. Een Rechter die zelf ziet dat een vordering is verjaard, mag daar niets mee doen, tenzij de schuldenaar dat argument aandraagt. Er gelden in Nederland diverse verjaringstermijnen, zodat goed in de gaten dient te worden gehouden welke termijn van toepassing is. Een verjaringstermijn kan wel twintig jaar duren, maar is in sommige gevallen slechts zes maanden. Om te voorkomen dat de termijn eindigt, kan de verjaringstermijn worden gestuit, waarna een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. 

Arrest van de Hoge Raad van 29 april 2016 

In deze procedure had de ABN AMRO bank (ABN) een krediet verstrekt aan een natuurlijk persoon, waarna deze persoon failliet werd verklaard. De ABN meldde haar vordering aan in het faillissement. Op de verificatievergadering verscheen niemand, waardoor de slotuitdelingslijst in het proces-verbaal werd vastgelegd en conform voornoemde uitdelingslijst de vordering van ABN werd voldaan. 

Het restant van de vordering probeert ABN na het eindigen van het faillissement op de debiteur te verhalen. De schuldenaar beroept zich echter op verjaring ex artikel 36 van de Faillissementswet. ABN betwist dat sprake is van verjaring, waardoor de zaak voor de Rechter komt. ABN meent namelijk dat de verjaringstermijn van twintig jaar (ex artikel 3:324 lid 1 BW) van toepassing is en niet de termijn van zes maanden waarop de schuldenaar zich beroept. De ABN wordt uiteindelijk in het gelijk gesteld, waardoor de schuldenaar na een procedure van drie jaar alsnog de vordering van ABN diende te voldoen. 

Deskundig advies 

Voorkom kostbare procedures en houdt uw verjaringstermijn goed in het oog. Stuit de termijn waar nodig. Natuurlijk kunnen de specialisten van Bos Van der Burg u bijstand verlenen om ervoor te zorgen dat uw vordering niet verjaart. Voor procedures over verjaring en rechtsbijstand ter zake beslag- en executiegeschillen kunt contact opnemen met mr. L.J.W. Govers. 

Lennard is een deskundige advocaat op het gebied van beslag- en executiegeschillen en incasso’s. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl.

Klik hier voor het arrest van de Hoge Raad.