Zakelijk Uit Elkaar? Mediation!

Mediation is een frequent ingezet middel om geschillen tussen particulieren op te lossen. Steeds meer worden ook zakelijke geschillen via mediation opgelost. Met mediation kan bovendien een langdurige en kostbare gang naar de rechtbank worden voorkomen.

Wat is mediation?

Mediation houdt in dat partijen gezamenlijk in gesprek gaan, onder begeleiding van een mediator. Gestreefd wordt om tot een voor alle partijen aanvaardbare en wenselijke oplossing te komen waarin alle belangen betrokken zijn. De mediator is daarbij niet de rechter of de belangenbehartiger, maar de gespreksbegeleider. De mediator faciliteert en begeleidt het gesprek en is daarin volledig onpartijdig en belangeloos. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en kunnen nooit later gebruikt worden voor andere doelen of procedures.

Is iedere zaak geschikt voor mediation?

Mediation wordt vaak geassocieerd met echtscheidingen of andere familierechtelijke problemen. In het arbeidsrecht wordt mediation tegenwoordig eveneens toegepast. Hetzelfde geldt voor geschillen tussen particulieren en de overheid. In het strafrecht vindt soms mediation plaats tussen een dader en een slachtoffer. Ook geschillen tussen bedrijven en particulieren, dan wel tussen bedrijven onderling, kunnen zich lenen voor mediation.

Hoe werkt zakelijke mediation?

Met mediation kan worden gekeken wat de daadwerkelijke geschilpunten zijn en wat voor beide partijen belangrijk is. Zaken zoals de goede naam van het bedrijf en een toekomstige zakelijke relatie zijn vaak belangen die in een rechtszaak niet aan bod kunnen komen, maar wel in mediation kunnen worden bespreken. Dat maakt de zogenaamde business mediation bij uitstek geschikt om de belangen van partijen te inventariseren en te werken naar een voor beide partijen bevredigende oplossing. Die oplossing wordt vervolgens door de mediator schriftelijk vastgelegd.

De uiteindelijke gezamenlijk tot stand gekomen overeenkomst, ondertekend door alle partijen, wordt eventueel vastgelegd in een notariële akte. Dit is dan de uitkomst van partijen zelf waaraan zij zichzelf binden.

Is zakelijke mediation kostenbesparend?

Zakelijke mediation kan aanzienlijk schelen in de kosten. In plaats van minstens twee advocaten en een eventuele rechterlijke instantie die betaald moeten worden, worden door beide partijen samen de kosten van de mediator gedragen. In de overeenkomst die voorafgaand aan de mediation wordt afgesloten, kunnen partijen afspraken maken over de verdeling van de kosten. In arbeidsrechtelijke mediations wordt bijvoorbeeld vaak afgesproken dat de werkgever de meeste kosten op zich neemt, terwijl in bepaalde gevallen ook de rechtsbijstandverzekering de kosten van de mediation dekt.