Schuldeiser: Bestuurder Failliete Vennootschap Persoonlijk Aansprakelijk Stellen?

Als schuldeiser in een faillissement is het niet nodig af te wachten totdat de curator de bestuurder aansprakelijk stelt. Schuldeisers zelf kunnen een beroep doen op de zogenaamde ‘Beklamel-norm’, en de bestuurder in privé aansprakelijk stellen. In een recent vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld door een schuldeiser. 

Beklamel-norm 

Een bestuurder kan in privé aansprakelijk worden gehouden voor de schade die een schuldeiser wordt geleden, indien deze bestuurder op het moment dat hij namens de vennootschap een overeenkomst aangaat met deze schuldeiser weet of behoort te weten dat de vennootschap de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet kan nakomen en dat de vennootschap ook geen verhaal kan bieden. Dit geldt, tenzij de bestuurder, gelet op zijn verplichting als bestuurder tot een behoorlijke taakuitoefening, geen ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. De (zware) bewijslast rust op de schuldeiser, die zal moeten bewijzen dat de bestuurder had moeten begrijpen dat hij de overeenkomst niet meer aan kon gaan. 

Zaak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

In de zaak die diende bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, waren partijen begin januari 2012 een overeenkomst aangegaan waarbij de eisende partij (de schuldeiser) grondwerkzaamheden uitvoerde voor de vennootschap die uiteindelijk failliet ging. Op 19 maart heeft de vennootschap aan de schuldeiser laten weten dat de vennootschap in een slechte financiële positie verkeerde. Twee weken later heeft de vennootschap laten weten dat ze geen rekeningen meer konden betalen en eind april is de vennootschap failliet verklaard. 

Onrechtmatig handelen door bestuurder? 

De schuldeiser had voor ruim € 30.000,= aan facturen gestuurd, die allemaal onbetaald zijn gebleven. De schuldeiser vordert dan ook dit bedrag van de bestuurder in privé, omdat hij onrechtmatig zou hebben gehandeld (de ‘Beklamel-norm’). De advocaat van de schuldeiser stelt dat de bestuurder wist of had behoren te weten dat hij de schuldeiser niet meer zou kunnen betalen, toen de overeenkomst begin januari 2012 werd gesloten. 

Geen aansprakelijkheid bestuurder 

De Rechtbank diende de vraag te beantwoorden of de bestuurder nog nieuwe verplichtingen mocht aangaan, terwijl hij wist dat de vennootschap er financieel erg slecht voor stond. De Rechtbank oordeelt dat begin januari, toen de overeenkomst werd gesloten, de mogelijkheid van een herfinanciering nog reëel was. De bestuurder heeft bewijs dat hij in januari en februari nog een onderhandeling was met mogelijke, nieuwe investeerders. De Rechtbank overweegt dat in de fase waarin overname of herfinanciering door een derde wordt onderzocht, het tevens belangrijk is dat de bedrijfsvoering wordt gecontinueerd. De opdracht in deze zaak paste binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap. De Rechtbank concludeert vervolgens dat de bestuurder niet onrechtmatig jegens de schuldeiser heeft gehandeld. 

Voor vragen omtrent de verhaalbaarheid van uw vordering bij een faillissement, neem gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie hier de uitspraak