Melding Betalingsonmacht: Voorkom Persoonlijke Aansprakelijkheid Als Bestuurder!

Elke bestuurder moet op de hoogte zijn van de regels omtrent de melding betalingsonmacht, om persoonlijke aansprakelijkheid door de Belastingdienst of het bedrijfspensioenfonds te voorkomen. 

Indien een vennootschap haar belastingschulden en/of premies aan het bedrijfspensioenfonds (tijdelijk) niet meer kan voldoen, is het van groot belang dat tijdig het formulier ‘melding betalingsonmacht’ wordt ingevuld en opgestuurd naar de Belastingdienst en eventueel het bedrijfspensioenfonds. Indien u dit verzuimt, is de kans groot dat de Belastingdienst u als bestuurder in privé aansprakelijk stelt voor deze belastingschulden. Voorkomen is beter dan genezen.

Ingeval geen tijdige en correcte melding betalingsonmacht is gedaan, bestaat – op grond van artikel 36 Invorderingswet 1990 – het wettelijk vermoeden dat de niet-betaling van de belastingen het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment dat de vennootschap in gebreke is met betaling. De bestuurder mag tegenbewijs leveren, maar dit blijkt in de praktijk erg lastig. U dient eerst te bewijzen dat het niet (tijdig) melden van de betalingsonmacht niet aan u te wijten is. Vervolgens moet u bewijzen dat het niet betalen van de belastingen niet te wijten is aan uw onbehoorlijk bestuur. 

Wanneer de bestuurder wel tijdig en correct melding maakt van betalingsonmacht, kan de Belastingdienst de bestuurder alleen nog persoonlijk aansprakelijk stellen voor de belasting die niet is betaald door aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan de melding. Uit de rechtspraak blijkt dat hiervan alleen sprake kan zijn indien geen redelijk denkend bestuurder zo zou handelen. 

De hoofdregel is dat er uiterlijk twee weken na de dag waarop de belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan, de betalingsonmacht moet zijn gemeld. Voor een naheffingsaanslag moet de betalingsonmacht uiterlijk twee weken na de vervaldag van de aanslag worden gemeld. De melding voor een naheffingsaanslag is alleen mogelijk voor zover de naheffingsaanslag niet aan opzet of grove schuld van de vennootschap te wijten is. Als de naheffingsaanslag is opgelegd op grond van feiten of omstandigheden die al in de aangiftefase bekend waren, is melding van de betalingsonmacht in de naheffingsfase niet meer mogelijk.

U kunt op de website van de Belastingdienst een formulier downloaden om de betalingsonmacht te melden. U moet hierbij de oorzaken van de betalingsonmacht vermelden. De Belastingdienst mag nadere gegevens verlangen. Indien u deze gegevens niet tijdig verstrekt, merkt de Belastingdienst de melding alsnog aan als zijnde ongeldig. Indien niet alle gegevens beschikbaar zijn dient u toch tijdig melding te maken, in plaats van te wachten tot alle gegevens beschikbaar zijn.

Bestuurder, wacht dus niet te lang. Vroeg met de billen bloot kan persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen. Gelet op de korte termijn voor de melding en de verregaande consequenties bij het niet tijdig melden van betalingsonmacht dient u zo spoedig mogelijk actie te ondernemen indien u vermoedt dat u de belasting of premies voor het pensioenfonds niet meer kunt voldoen. BOS VAN DER BURG kan u hierbij adviseren en eventueel bezwaar of beroep instellen wanneer u persoonlijk aansprakelijk bent gesteld.