Verplichte Deelname Alcoholslotprogramma (ASP); Gronden Voor Bezwaar En Beroep

Indien u met teveel alcohol op een motorvoertuig heeft bestuurd kunt u, naast dat u strafrechtelijke vervolging riskeert, ook verplicht worden mee te doen aan het alcoholslotprogramma. Verplichte deelname brengt een hoop ongemak – twee jaar een ademanalyseapparaat in uw auto – en aanzienlijke kosten met zich mee. Indien u niet deelneemt, wordt door het CBR uw rijbewijs voor vijf jaar ongeldig verklaard en bestaat de kans dat u daarna alsnog moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Als het CBR beslist dat u deel dient te nemen aan het programma, kunt u van die beslissing in bezwaar en beroep gaan. Maar heeft bezwaar maken eigenlijk wel zin? 

De Raad van State heeft in het afgelopen jaar een groot aantal keren beslist over het al dan niet vernietigen van de beslissing van het CBR. Welke bezwaren zijn wel en niet succesvol gebleken? 

Weinig kans van slagen heeft het verweer dat oplegging van het alcoholslotprogramma leidt tot schending van het evenredigheidsbeginsel (de nadelige gevolgen van het besluit zijn onevenredig in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen), gezien de hoogte van de financiële verplichtingen die met deelname aan het alcoholslotprogramma samenhangen. De Raad van State heeft hierbij overwogen dat de wetgever heeft besloten het rijden onder invloed hard aan te pakken. De automobilist kan mobiel blijven door deel te nemen aan het alcoholslotprogramma. Het is daarbij niet onredelijk dat hij de daarmee verbandhoudende kosten zelf draagt. Volgens de Raad van State heeft de Minister van Justitie gerechtvaardigd kunnen komen tot de door te belasten kosten. 

U kunt als argument in uw bezwaar aangeven dat u geen zware drinker bent en dus niet valt onder de doelgroep van het alcoholslotprogramma. Dit argument behelst feitelijk dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid die het CBR aanleiding had moeten geven af te zien van het opleggen van deelname aan het alcoholslotprogramma. Ook dit argument wordt verworpen. De wet voorziet niet in een uitzondering op grond van bijzondere omstandigheden. De bepalingen van het alcoholslotprogramma zijn dwingendrechtelijk geformuleerd. Het vermoeden van ongeschiktheid berust op het gemeten alcoholgehalte en niet op het al dan niet zijn van een zware drinker. Ook een beroep op andere privéomstandigheden (verlies van baan en beroep of zelfs beëindiging van een schuldsaneringstraject door oplegging van het alcoholslotprogramma) wordt door de Raad van State afgewezen. De Raad van State ziet eenvoudigweg geen ruimte voor een belangenafweging. 

Het argument dat het CBR handelt in strijd met artikel 6 EVRM, omdat een alcoholslotprogramma, gelet op het bestraffende karakter, dient te worden aangemerkt als een maatregel gebaseerd op een “criminal charge”, haalt het ook niet (bij houders van een rijbewijs B). Het alcoholslotprogramma heeft niet ten doel door leedtoevoeging verwijtbare tekortkomingen te voorkomen, maar om de bestuurder bewust te maken van de gevaren van rijden onder invloed.

Wat is dan wel een verweer dat kan slagen? U kunt allereerst betwisten dat u bestuurder was van een motorrijtuig op het moment dat er werd geconstateerd dat u een adem- of bloedalcoholgehalte had dat boven de wettelijke toegestane grens lag. U zult dit moeten motiveren, bijvoorbeeld door middel van getuigenverklaringen. Hierbij dient echter bedacht te worden dat de Rechter mag afgaan op de verklaringen van opsporingsambtenaren. U dient uw verweer dus buitengewoon goed te onderbouwen. Ook kunt u verweer voeren tegen de hoogte van het geconstateerde adem- of bloedalcoholgehalte. Op basis van de jurisprudentie van de Raad van State hebben verweren die betrekking hebben op het zijn van bestuurder of het geconstateerde adem- of bloedalcoholgehalte de meeste kans van slagen. 

Aangezien het CBR en de Rechter bij het beoordelen van uw bezwaar of beroep in beginsel afgaan op processen-verbaal van opsporingsambtenaren is het van groot belang dat u uw verweren goed onderbouwt. BOS VAN DER BURG ADVOCATEN kan u hierin uiteraard bijstaan. 

Indien u hiervoor qua inkomen in aanmerking komt, vallen deze bezwaar- en beroepsprocedures over deelname aan het alcoholslotprogramma onder de gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand, zodat de overheid uw kosten grotendeels voldoet.